Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2019.godini

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA MOTOVUN

Općinski načelnik

KLASA: 007-01/19-01/01

URBROJ: 2163/05-02-19-2

Motovun, 12. ožujka 2019. godine

Na temelju čl. 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 48. Statuta Općine Motovun (Službene novine Grada Pazina br. 5/13, 21/13), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) te članka 15. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službene novine Grada Pazina br. 02/17) Općinski načelnik dana 12. ožujka 2019. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2019. godini

Članak 1.

Općina Motovun poziva udruge i druge organizacije civilnog društva (dalje u tekstu: OCD) koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave na financijsku podršku iz Proračuna Općine Motovun za 2019. godinu.

Članak 2.

Udruge sukladno ovom natječaju mogu prijaviti program/projekt/manifestaciju za sljedeća prioritetna područja:

Prioritetno područje 1 – Razvoj civilnog društva         

Prioritetno područje 2 – Kultura  

Prioritetno područje 3 – Sport i rekreacija         

Prioritetno područje 4 – Socijalna skrb  

Članak 3.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 133.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna.

Članak 4.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, te je zadnji dan za podnošenje prijava 12. travnja 2019. godine.

Članak 5.

Svaka udruga odnosno druga OCD može prijaviti najviše jedan program i dva projekta/manifestacija u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2019. godine.

Članak 6.

Prijavu programa/projekta/manifestacije na natječaj može podnijeti udruga odnosno druga OCD sa sjedištem na području Općine Motovun i/ili koje provode program/projekt/manifestaciju na području Općine Motovun i /ili za korisnike s područja Općine Motovun i to u prioritetnim područjima, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti, a što je podrobnije definirano Uputama za prijavitelje.

Udruge odnosno druge OCD koje se javljaju na ovaj natječaj moraju biti upisane u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar, posjedovati RNO broj, dostaviti dokaze da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona odnosno da su podnijele zahtjev Uredu državne uprave u IŽ za promjenu podataka u registru, kao i presliku Statuta, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane Javnim natječajem i Uputama za prijavitelje.

Članak 7.

Prije potpisa ugovora udruga odnosno druga OCD će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Članak 8.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Motovun (www.motovun.hr).

Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje.

Članak 9.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za program/projekt/manifestaciju u Proračunu Općine Motovun za 2019. godinu, Općina Motovun sklopit će ugovor o financijskoj potpori projektu/programu/manifestaciji.

Članak 10.

Administrativnu provjeru pristiglih prijava će provesti Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog natječaja, dok će ocjenu i procjenu prijave, u skladu s kriterijima definiranim Uputama za prijavitelje, izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata i manifestacija koje se financiraju iz Proračuna Općine Motovun za 2019. godinu koje utvrđuje Općinski načelnik.

Članak 11.

Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima i uvjetima definiranima u Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

Članak 12.

Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na odluku.

Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po javnom natječaju.

Članak 13.

Prijave se, na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na web stranicama Općine Motovun www.motovun.hr, šalju preporučeno poštom ili neposredno predaju u pisarnici Općine Motovun, na adresu: Općina Motovun Jedinstveni upravni odjel, Trg Andree Antica 1, 52424 Motovun „Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2019. godini - ne otvaraj“.

Članak 14.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Motovun ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

Načelnik

Tomislav Pahović

Odluka o raspisivanju natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proraračuna Općine Motovun za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Motovun

 Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva 

Upute za prijavitelje 

 Popis priloga

Obrazac opisa programa/projekta/manifestacija 

Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacija

 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 

Izjava o ispunjenju obveza 

Izjava o nekažnjavanju

Obrazac za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta

Obrazac za ocjenu programa/projekata/manifestacije

Obrazac ugovora o financiranju programa/projekata/manifestacija

Opisni izvještaj programa/projekta/manifestacije

Financijski izvještaj programa/projekta

NOVO!!!!

Odluka o dodjeli financijskih sredstava 

Ažurirani kalendar natječajnog postupka

Faze natječajnog postupka

Datum

Objava natječaja 12.3.2019.
Rok za slanje prijava 12.4.2019.
Rok za slanje pitanja vezanih uz natječaj 28.3.2019.
Rok za upućivanje odgovora na pitanja vezana uz natječaj 5.4.2019.
Rok za provjeru propisanih uvjeta natječaja 19.4.2019.
Rok za slanje obavijesti o zadovoljavanju propisanih uvjeta natječaja 29.4.2019.
Rok za procjenu prijava koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja 28.6.2019.
Rok za objavu odluke o dodjeli financijskih sredstava 28.6.2019.
Rok za slanje obavijesti prijaviteljima kojima nisu odobrena sredstva 5.7.2019.
Rok za ugovaranje 19.7.2019.

banner vertikalni