Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun - Montona

Na temelju članaka 11. i 12. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/14 i 5/16.), općinski načelnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun prikupljanjem pisanih ponuda

 

 

 1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda za nekretnine, kako slijedi:

1.1. Građevinsko i građevinsko-poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 450/3 i k.č. 455/3, obje k.o. Brkač, u površini od 6.744 m2, od toga 3.569 m2 građevinskog i 2.605 m2 poljoprivrednog dijela. Zemljište se nalazi u selu Breg (Monte).

Početna cijena iznosi 537.000,00 kn.

Jamstveni polog za sudjelovanje u natjecanju je 53.700,00 kn.

1.2. Građevinsko zemljište s dijelom stambene zgrade označene kao k.č. 131/2, k.o Motovun, u površini od 29 m2. Zgrada se nalazi u ulici Borgo u Motovunu.

Početna cijena iznosi 172.200 kn.

Jamstveni polog za sudjelovanje u natjecanju je 17.220,00 kn.

1.3. Građevinsko-poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 404/2, k.o. Motovun, u površini od 9.083 m2. Zemljište se nalazi u selu Murari. Početna cijena iznosi 1.658.772,00 kn.

Jamstveni polog za sudjelovanje u natjecanju je 165.877,20 kuna.

1.4. Građevinsko zemljište označeno kao k.č. 445/2, k.o. Motovun, u površini od 3.532 m2. Zemljište se nalazi u selu Murari. Početna cijena iznosi 849.300,00 kn.

Jamstveni polog za sudjelovanje u natjecanju je 84.930,00 kuna.

1.5. Građevinsko zemljište označeno kao k.č. 976/2, k.o. Motovun, u površini od 883 m2. Zemljište se nalazi u Motovunu, ulica Kanal. Početna cijena iznosi 204.558,00 kn.

Jamstveni polog za sudjelovanje u natjecanju je 20.455,80 kuna.

1.6. Građevinsko zemljište označeno kao k.č. 976/3, k.o. Motovun, u površini od 1.069 m2. Zemljište se nalazi u Motovunu, ulica Kanal. Početna cijena iznosi 153.800,00 kn.

Jamstveni polog za sudjelovanje u natjecanju je 15.800,00 kuna.

1.7. Građevinsko zemljište označeno kao k.č. 976/14, k.o. Motovun, u površini od 952 m2. Zemljište se nalazi u Motovunu, ulica Kanal. Početna cijena iznosi 220.152,00 kn.

Jamstveni polog za sudjelovanje u natjecanju je 22.015,20 kuna.

1.8. Građevinsko zemljište označeno kao k.č. 26 zgr., k.o. Motovun, u površini od 25 m2. Zemljište se nalazi u Motovunu, ulica Borgo. Početna cijena iznosi 5.800,00 kn.

Jamstveni polog za sudjelovanje u natjecanju je 580,00 kuna.

1.9. Građevinsko zemljište i ruševna zgrada označeno kao k.č. 2/4 zgr. k.o. Zumesk u ukupnoj površini od 226 m2. Zgrada se nalazi u selu Flegi.

Početna cijena iznosi 50.800,00 kn.

Jamstveni polog za sudjelovanje u natjecanju je 5.080,00 kn.

1.10. Ugrađena zgrada označena kao k.č. 17/2 zgr. k.o. Zumesk u površini od 72 m2 u 7/20 dijela. Zemljište se nalazi u selu Beletićev Brijeg.

Početna cijena udjela iznosi 83.720,00 kn.

Jamstveni polog za sudjelovanje u natjecanju je 8.372,00 kn.

 1. Troškove objave natječaja, provedbe postupka i izrade ugovora snosi Općina Motovun, a troškove procjene nekretnina, poreza na promet nekretnina, ovjere potpisa i prijenosa vlasništva snosi kupac.
 2. Pravo na podnošenje pisane ponude za kupnju nekretnina iz točke I. imaju poslovno sposobne fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i zemalja članica Europske unije te pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
 3. Pisana ponuda mora sadržavati:
  1. za fizičke osobe - ime, prezime, OIB, adresu i dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice); za pravne osobe - naziv tvrtke, OIB, adresu, ime i prezime osobe za zastupanje i presliku izvoda iz sudskog registra odnosno presliku obrtnice,
  2. naznaku za koju nekretninu se natječe, s oznakom rednog broja iz ovog natječaja, broja katastarske čestice i oznaku katastarske općine,
  3. iznos ponuđene cijene,
  4. dokaz o uplati jamstvenog pologa,
  5. dokaz o ostvarivanju prvenstvenog prava kupnje ako to pravo postoji,
  6. izjavu da nema dugovanja prema Općini Motovun, kao ni tvrtka ili obrt u njegovu vlasništvu ili suvlasništvu,
  7. broj računa natjecatelja za slučaj povrata uplaćenog jamstvenog pologa,
  8. gospodarski program (ako ga ponuditelj ima),
  9. izjavu da se obvezuje omogućiti Općini Motovun-Montona pravo služnosti na kupljenim nekretninama u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture (javna odvodnja i drugo) bez naknade.
 4. Natjecatelji su na ime jamstvenog pologa dužni nekretninu iz točke I. ovog Natječaja za koju podnose prijavu uplatiti pojedinačni iznos u visini utvrđenog pologa iz točke I. Jamstveni polog se uplaćuje na žiro račun Proračuna Općine Motovun-Montona IBAN HR4023800061827400001, model 68, s pozivom na broj 7757-OIB natjecatelja, uz naznaku „Jamstveni polog za sudjelovanje na natječaju za kupnju k.č. broj _____________.“

Jamstveni polog uračunat će se najpovoljnijem natjecatelju u prodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju vraća se uplaćeni jamstveni polog.

V. Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda kojom se ispunjavaju opći i posebni uvjeti natječaja te kojom se ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

VI. Iznimno, kada u natječaju sudjeluje osoba s prvenstvenim pravom najpovoljnija ponuda je ponuda osobe s prvenstvenim pravom ako prihvaća cijenu utvrđenu od strane sudskog vještaka istaknutu u natječaju odnosno najvišu ponuđenu cijenu koja je ponuđena za tu nekretninu od strane drugog ponuditelja koji se natječe za tu nekretninu te ispunjava opće i posebne uvjete natječaja. Pravo prvenstva ima:

-       vlasnik zgrade, kada je nekretnina izložena natječaju određena kao okućnica njihove zgrade,

-       suvlasnik dijela odnosno suvlasnik dijela nove neizgrađene građevinske ili poljoprivredne parcele, radi oblikovanja sukladno DPU, te suvlasnik najvećeg dijela, odnosno suvlasnik dijela zgrade, stana ili poslovnog prostora

-       korisnika zgrada i stanova koji te nekretnine drže u zadnjem, mirnom i nesmetanom posjedu neprekidno najmanje od 1. siječnja 1985. godine.

VII. U slučaju kupnje nekretnine temeljem prvenstvenog prava, Općina zadržava pravo nazadkupnje po istoj cijeni po kojoj je nekretninu prodala uvećanoj za kamatu u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke.

Zakašnjele ili nepotpune ponude Komisija neće uzeti u raspravljanje već će odmah zapisnički utvrditi njihovu nevaljanost i donijeti odluku o njihovu odbacivanju. Valjane ponude Komisija razmatra i utvrđuje jesu li ispunjeni propisani uvjeti te usporedbom ponuđenih cijena zapisnički utvrđuje koju ponudu smatra najpovoljnijom. Ako je za iste nekretnine prispjelo više valjanih najpovoljnijih ponuda koje su istovjetne po ponuđenoj visini cijene, Komisija će usmenim nadmetanjem između takvih ponuditelja utvrditi koja je ponuda najpovoljnija.

Usmeno nadmetanje provest će Komisija u vrijeme i na mjestu koje će naknadno odrediti te o tome obavijestiti sve ponuditelje s valjanom istovjetnom ponudom. Ako najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude ili ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru jamstveni polog mu neće biti vraćen.

VIII.Ponuditelj koji ostvari pravo na sklapanje kupoprodajnog ugovora dužan je u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti pristupiti u Jedinstveni upravni odjel i zaključiti ugovor.

Ponuditelj koji nakon donošenja odluke o prodaji odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora gubi pravo na povrat uplaćenog jamstvenog pologa, a nekretnina će se ponovno izložiti natječaju ili ponuditi sljedećem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom. Nekretnine iz točke I. kupuju se po sustavu viđeno - kupljeno.

IX. Ponuditeljima kojima su ponude utvrđene kao nevaljane ili nepovoljne, uplaćena jamstveni polog vratit će se u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi. Ponuditelju koji odustane od ponude prije nego se izvrši otvaranje ponuda, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od 8 dana od zaprimanja izjave o odustanku od ponude.

Općina Motovun-Montona može u cijelosti ili jednom dijelu poništiti postupak prikupljanja pisanih ponuda i o tome obavijestiti ponuditelje.

X. Ostali uvjeti kupnje bit će uređeni ugovorom koji će biti i temelj za uknjižbu vlasništva.

XI. Ponude sa svim podacima, ispravama i dokumentima iz točke IV. dostavljaju se Natječajnoj komisiji za gospodarenje nekretninama, s naznakom „Ne otvaraj - ponuda za kupnju nekretnine”, na adresu Anticov trg 1, 52424 Motovun-Montona.

XII. Rok za dostavu ponuda je utorak, 16. lipnja 2020. godine do 12.00 sati.

XIII. Sudionici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima u roku od 8 dana od dana prihvaćanja najpovoljnije ponude.

XIV. Nekretnine iz točke I. mogu se razgledati u dogovoru s općinskom upravom, gdje se mogu dobiti i sve druge informacije i obavijesti vezane uz natječaj.

KLASA: 947-01/20-01/3

URBROJ: 2163/05-02-20-2

Motovun-Montona, 29. svibnja 2020.

OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Pahović

banner vertikalni