JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2020. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17, 98/19), članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“ broj 10/13. i Službeni glasnik Općine Motovun, broj 1/18.), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) te članka 15. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službene novine Grada Pazina br. 02/17) Općinski načelnik dana 11. ožujka 2020. godine objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2020. godini

Obvezna natječajna dokumentacija za provedbu Natječaja obuhvaća:

1. Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva,
2. Upute za prijavitelje,
3. Tekst javnog poziva/natječaja,
4. Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije,
5. Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije,
6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
7. Obrazac izjave o ispunjenim obvezama,
8. Obrazac izjave o nekažnjavanju,
9. Popis obveznih priloga koji se prilažu prijavi,
10. Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva/natječaja,
11. Obrazac za ocjenu programa/projekta/manifestacije,
12. Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta/manifestacije,
13. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije,
14. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije.


Odluka o raspisivanju javnog natječaja

banner vertikalni