Javna nabava

Na osnovi Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave koje provodi Općina Motovun kao javni raručitelj KLASA: 011-01/12-01/03, od 01. lipnja 2012. godine, izjava ovlaštenih predstavnika naručitelja od 01. lipnja 2012. godina koje su dane po istoj Odluci, te Izjave Općinskog načelnika, Općina Motovun sukladno st. 9. čl. 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 90/11 dalje: Zakon) ovom obaviješću objavljuje:

- da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Motovun kao javni naručitelj u smislu čl. 13 Zakona nalazi u sukobu interesa

 - Obavijest o nepostojanju gospodarskih subjekata u sukobu interesa s Općinom Motovun   [423K]

 Pravilnik o provedbi jednostavne nabave robe, radova i usluga

2020.

Plan nabave za 2020. godinu

Registar ugovora za 2020.

2019.

Plan nabave za 2019. godinu

Registar ugovora za 2019.

2018.

Plan nabave za 2018. godinu

Registar ugovora za 2018.

Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi

2017.

 Druge (II.) izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

Prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu,

 2016. 

 Plan nabave za 2016. godinu

 Prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

Druge (II.) izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

2015
 Plan nabave za 2015. [202K]

PRVE (I.) IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015.GODINU


DRUGE (II.) IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015.GODINU

2014

 Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu  [312K]
 Plan nabave 2014  [311K]

2013

 Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu  [283K]
 Plan nabave za 2013. godinu  [80K]

2012

 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012  [84K]
 Izmjene i dopune plana nabave za 2012. godinu  [84K]
 Plan nabave za 2012. godinu   [84K]

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI: 

2016. 

Registar ugovora 2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2016.

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi 2016.

2015.

       Registar ugovora 2015.

       Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2015

       Registar ugovora o bagatelnoj nabavi 2015

2014.

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 Registar ugovora  [31K]-2012.-2013.
 Registar ugovora 2014.  [12K]-2014.

2017.

Registar ugovora za 2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi

banner vertikalni