Natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Motovun-Montona

Na temelju članka 5. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 5/20.), članka 5. Odluke o visini početne cijene zakupnina za nekretnine u vlasništvu Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 2/19.), točke 2. Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup neizgrađenoga građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Motovun-Montona (KLASA: 945-01/20-01/2, URBROJ: 2163/05-02-20-1 od 21. listopada 2020. godine), općinski načelnik raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Motovun-Montona

I. PREDMET ZAKUPA

Daje se u zakup neizgrađeno građevinsko i poljoprivredno zemljište na području Općine Motovun-Montona:

  1. Polojprivredno zemljište označeno kao k.č. 252/1 k.o. Motovun u površini od 3.030 m2. Zemljište se nalazi u Motovunu, na jugoistočnom obronku ispod šetališta Barbacan, u naravi vrt.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 1.515,00 kn godišnje.

Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, na rok od 15 godina.

2. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 118/1 k.o. Motovun u površini od 610 m2, poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 121/1 k.o. Motovun u površini od 90 m2 i poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 124 k.o. Motovun u površini od 47 m2, sveukupne površine 747 m2. Zemljište graniči s građevinskim područjem, nalazi se u Motovunu, ispod ulice Joakima Rakovca.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 373,50 kn godišnje.

Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, na rok od 5 godina.

3. Dio poljoprivrednog zemljišta označenog kao k.č. 210/1 i 210/2, obje k.o. Motovun, sjeverni dio katastarskih čestica na udaljenosti od 2 m od ruba zgrade označene kao 362/2 zgr k.o. Motovun, ukupne površine od 150 m2. Zemljište graniči s građevinskim područjem, nalazi se u Motovunu, u ulici Rižanske skupštine.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 60,00 kn godišnje.

Zemljište se daje u zakup za posebne namjene na rok od 5 godina.

4. Dio poljoprivrednog zemljišta označenog kao k.č. 278/1 k.o. Motovun, dio katastarske čestice koji se nalazi nasuprot obiteljske kuće označene kao 368/3 zgr. u površini od 100 m2. Zemljište graniči s građevinskim područjem, nalazi se u Motovunu, u ulici Rižanske skupštine.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 100,00 kn godišnje.

Zemljište se daje u zakup za posebne namjene na rok od 5 godina.

5. Dio poljoprivrednog zemljišta označenog kao k.č. 278/1 k.o. Motovun, dio katastarske čestice koji se nalazi nasuprot obiteljske kuće označene kao 368/1 zgr. u površini od 100 m2. Zemljište graniči s građevinskim područjem, nalazi se u Motovunu, u ulici Rižanske skupštine.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 100,00 kn godišnje.

Zemljište se daje u zakup za posebne namjene na rok od 5 godina. 

6. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 199/3 k.o. Motovun u površini od 194 m2, poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 203 k.o. Motovun u površini od 252 m2 i poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 204 k.o. Motovun u površini od 90 m2, sveukupne površine 536 m2. Zemljište graniči s građevinskim područjem, nalazi se u Motovunu, u ulici Rižanske skupštine.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 268,00 kn godišnje.

Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, na rok od 15 godina.

7. Dio poljoprivrednog zemljišta označenog kao k.č. 199/2 k.o. Motovun, dio katastarske čestice koji se nalazi nasuprot obiteljske kuće označene kao 338/2 zgr. u površini od 100 m2. Zemljište graniči s građevinskim područjem, nalazi se u Motovunu, u ulici Rižanske skupštine.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 100,00 kn godišnje.

Zemljište se daje u zakup za posebne namjene na rok od 5 godina. 

8. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 200/2 k.o. Motovun u površini od 61 m2 i poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 201 k.o. Motovun u površini od 76 m2, sveukupne površine 137 m2. Zemljište graniči s građevinskim područjem, nalazi se u Motovunu, u ulici Rižanske skupštine.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 137,00 kn godišnje.

Zemljište se daje u zakup za posebne namjene na rok od 5 godina.

9. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 200/1 k.o. Motovun u površini od 72 m2 i dio poljoprivrednog zemljišta označenog kao k.č. 197/2 k.o. Motovun u površini od 203 m2, dijelovi katastarskih čestica koji se nalaze nasuprot obiteljske kuće označene kao 363 zgr., sveukupne površine 275 m2. Zemljište graniči s građevinskim područjem, nalazi se u Motovunu, u ulici Rižanske skupštine.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 275,00 kn godišnje.

Zemljište se daje u zakup za posebne namjene na rok od 5 godina.

10. Dio poljoprivrednog zemljišta označenog kao k.č. 196/1 k.o. Motovun, dio katastarske čestice koji se nalazi nasuprot obiteljske kuće označene kao 362/1 zgr. u površini od 100 m2. Zemljište graniči s građevinskim područjem, nalazi se u Motovunu, u ulici Rižanske skupštine.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 100,00 kn godišnje.

Zemljište se daje u zakup za posebne namjene na rok od 5 godina.

11. Dio poljoprivrednog zemljišta označenog kao k.č. 174 k.o. Motovun u površini od 15 m2, i poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 178 k.o. Motovun u površini od 175 m2, dijelovi katastarskih čestica koji se nalaze nasuprot obiteljske kuće označene kao 369 zgr., sveukupne površine 190 m2. Zemljište graniči s građevinskim područjem, nalazi se u Motovunu, u ulici Rižanske skupštine.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 190,00 kn godišnje.

Zemljište se daje u zakup za posebne namjene na rok od 5 godina.

12. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 172/3 k.o. Motovun u površini od 111 m2. Zemljište graniči s građevinskim područjem, nalazi se u Motovunu, u ulici Rižanske skupštine.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 111 kn godišnje.

Zemljište se daje u zakup za posebne namjene na rok od 5 godina.

13. Neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao dio k.č. 2949/6 k.o. Kaldir, kut uz zgradu označenu kao 129/4 zgr., u površini od 12,50 m2. Zemljište se nalazi u selu Meloni, u naravi je zemljište uz put.

Početna cijena godišnjeg zakupa zemljišta iznosi 300,00 kn.

Zemljište se daje u zakup za posebne namjene na rok od 5 godina.

14. Neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 961 k.o. Motovun u površini od 865 m2. Zemljište se nalazi u Motovunu, u ulici Kanal.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 432,50 kn godišnje.

Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, na rok od 15 godina.

15. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 1143/1 k.o. Zumesk u površini od 5.010 m2 i poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 1149 k.o. Motovun u površini od 306 m2, sveukupne površine 5.316 m2. Zemljište se nalazi u Svetom Bartolu, u blizini naselja Labinjani.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 1.594,80 kn godišnje.

Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, na rok od 15 godina.

16. Neizgrađeno poljoprivredno zemljište označeno kao dio k.č. 1009/11 k.o. Motovun u površini od 370 m2. Zemljište se nalazi u ulici Kanal.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 370,00 kn godišnje.

Zemljište se daje u zakup za posebne namjene na rok od 5 godina.

17.Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 419 k.o. Motovun u površini od 651 m2. Zemljište se nalazi južno od sela Pišiljon i u naravi je maslinik.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 195,30 kn godišnje.

Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, na rok od 15 godina.

18. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 674, 675, 676/1, 676/2, 677, 678/1, 678/2, 681, 683/1, 684/1, 684/2, 1010 k.o. Motovun u ukupnoj površini od 10.010 m2. Zemljište se nalazi na južnom obronku Motovuna oko nerazvrstane ceste ispod Rotonde i u naravi je maslinik.

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 3.003,00 kn godišnje.

Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, na rok od 15 godina.

II.

U slučaju privođenja zemljišta namjeni određenoj prostornim planom, zakup se raskida bez otkaznog roka s time da se zakupcu nadoknadi šteta na usjevima i nasadima ako se radi o djelatnosti koja je obavljana u skladu s ugovorom o zakupu.

III.

Troškove objave natječaja, provedbe postupka i izrade ugovora snosi Općina Motovun-Montona.

IV. UVJETI NATJEČAJA

  1. Pravo na podnošenje pisane ponude za zakup nekretnina iz točke I. imaju poslovno sposobne fizičke osobe i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Pisana ponuda obvezno sadrži:

  • ime i prezime odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta ili boravišta odnosno sjedišta te osobni identifikacijski broj,
  • oznaku zemljišta,
  • ponuđenu natječajnu zakupninu,

Uz ponudu se prilaže:

  • dokaz o prebivalištu i državljanstvu odnosno registraciji,
  • ovlaštenje / punomoć (za predstavnike / ovlaštene punomoćnike),
  • dokaz o prvenstvenom pravu za osobe utvrđene Zakonom i ovim Pravilnikom, ako postoji,
  • potvrdu da ponuditelj nema dugovanja prema Općini po ikojoj osnovi.

Pravo prvenstva podrazumijeva:

-        pravo vlasnika zgrada, kada je nekretnina izložena natječaju određena kao okućnica ili je u neposrednoj blizini njihove zgrade,

-        pravo suvlasnika najvećeg dijela odnosno suvlasnika dijela neizgrađenog građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta,

-        pravo korisnika zemljišta koji te nekretnine drže u zadnjem, mirnom i nesmetanom posjedu neprekidno najmanje od 1. siječnja 1985. godine.

2. Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda kojom se ispunjavaju opći i posebni uvjeti natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos zakupa.

3.Ako najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude ili ne uplati cijenu zakupa u roku od 8 dana od sklapanja ugovora, ugovor će se raskinuti.

Ako se utvrde dva ili više natjecatelja s ponuđenim istim najvišim iznosom, natječaj se neće ponavljati, već će se održati usmeno javno nadmetanje između natjecatelja koji su natječajnom postupku ponudili isti (najviši) iznos s time da će početna cijena nadmetanja biti najviši iznos ponuđen u natječajnom postupku.

Usmeno javno natjecanje provest će se u roku od 15 dana od dana saznanja za te okolnosti.

4. Nekretnine iz točke I. zakupljuju se po sistemu viđeno-zakupljeno.

5.Općinski načelnik zadržava pravo u cijelosti ili jednom dijelu poništiti postupak prikupljanja pisanih ponuda i ne prihvatiti ijednu odnosno pojedinu prispjelu ponudu, bez obveze da natjecatelje obavijesti o razlozima za takav postupak.

6. Ponuditelj koji ostvari pravo na sklapanje ugovora o zakupu zemljišta dužan je u roku od osam dana od dana primitka obavijesti pristupiti u Jedinstveni upravni odjel i zaključiti ugovor o zakupu.

7. Zakupnina se plaća godišnje i to: jednokratno za iznos zakupnine do 500,00 kuna, a za veće iznose zakupnina se placa u dvije rate i to: 50% kod sklapanja ugovora, a 50% u roku od tri mjeseca.

8.Ostali uvjeti zakupa bit će uređeni ugovorom.

9. Ponude se dostavljaju osobno ili preporučeno poštom u zapečaćenom omotu Natječajnoj komisiji za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup nekretnina, s naznakom „Ne otvaraj - ponuda za zakup nekretnina“.

10. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave obavijesti o natječaju na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Motovun . Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

11. Prispjele ponude otvorit će se dana 12. studenog 2020. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Motovun-Montona, Trg Andrea Antico 1. Sudionici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

12. Nekretnine iz točke I. mogu se razgledati u dogovoru s općinskom upravom, gdje se mogu dobiti i sve druge informacije i obavijesti vezano za natječaj.

KLASA: 945-01/20-01/2

URBROJ: 2163/05-02-20-2

Motovun-Montona, 21. listopada 2020.

OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Pahović

 Zahtjev za izdavanje potvrde o nedugovanju

banner vertikalni