Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2020. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17, 98/19), članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“ broj 10/13. i Službeni glasnik Općine Motovun, broj 1/18.), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) te članka 15. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službene novine Grada Pazina br. 02/17) Općinski načelnik dana 11. ožujka 2020. godine objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2020. godini

Obvezna natječajna dokumentacija za provedbu Natječaja obuhvaća:

1. Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva,
2. Upute za prijavitelje,
3. Tekst javnog poziva/natječaja,
4. Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije,
5. Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije,
6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
7. Obrazac izjave o ispunjenim obvezama,
8. Obrazac izjave o nekažnjavanju,
9. Popis obveznih priloga koji se prilažu prijavi,
10. Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva/natječaja,
11. Obrazac za ocjenu programa/projekta/manifestacije,
12. Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta/manifestacije,
13. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije,
14. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije.


Odluka o raspisivanju javnog natječaja

banner vertikalni