Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

Na temelju članka 4. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija („Službeni glasnik Općine Motovun-Montona“, broj 6/18. i 7/19.), te Zaključka o broju i visini stipendije za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. („Službeni glasnik Općine Motovun-Montona“, broj 7/19.), Općinski načelnik raspisuje

N A T J E Č A J

za stipendiranje učenika i studenata

u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

I

U školskoj godini 2019./20. Općina Motovun-Montona dodijelit će 7 novih stipendija učenicima i 7 novih stipendija studentima sukladno Zaključku o broju i visini stipendije za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

Stipendija za učenike srednjih škola isplaćuje se za razdoblje od 1. rujna do 30. lipnja tekuće školske godine, a studentima od 1. listopada do 31. srpnja tekuće akademske godine.

II

Visina stipendije za učenike iznosi 400,00 kuna mjesečno, a za studente 500,00 kuna mjesečno.

Ako učenik srednje škole postigne u protekloj godini prosječnu ocjenu 4,60 i više odnosno ako student postigne tijekom studija prosječnu ocjenu 4,00 i više, ostvaruje pravo na dodatak u visini 30% od iznosa stipendije.

Ako učenik srednje škole postigne u protekloj godini prosječnu ocjenu 4,75 i više odnosno ako student tijekom studija postigne prosječnu ocjenu 4,50 i više, ostvaruje pravo na dodatak u visini 50% od iznosa stipendije.

III

Po isteku natječajnog roka za prijavu stipendija, Jedinstveni upravni odjel na temelju kriterija određenih Odlukom utvrdit će rang listu i podnosi općinskom načelniku prijedlog zaključka o dodjeli stipendija za tekuću godinu.

Na temelju zaključka iz prethodnog stavka ovog članka, pročelnik donosi rješenje o odobrenoj stipendiji učeniku/studentu odnosno o odbijanju prijave za dodjelu stipendije s obrazloženjem i dostavlja ga podnositelju prijave.

Na temelju rješenja o odobrenoj stipendiji sklapa se ugovor između općine kao stipenditora i učenika/studenta kao stipendista.

Prava i obveze stipendista te način isplate stipendije uređuju se ugovorom o stipendiranju, a isplata obavlja na žiro ili tekući račun stipendista kod jedne od poslovnih banaka.

IV

Pravo na stipendiju imaju redoviti učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem na području Općine Motovun-Montona, ako ispunjavaju uvjete i kriterije propisane ovom Odlukom.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji nemaju stipendiju iz drugih izvora.

V

            Uz ispunjeni obrazac-molbu za stipendiju kandidati prilažu:

1. presliku svjedodžbe (učenici) odnosno prijepis položenih ispita sa ocjenama (studenti) prethodne školske/akademske godine (predočenje izvornika ili ovjerenog preslika dostavlja se na uvid ili na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela)

2. uvjerenje/potvrdu škole/fakulteta o upisu u školsku/akademsku godinu 2019./2020.

3. Naziv poslovne banke i IBAN ŽIRO RAČUNA učenika/studenta (za doznaku stipendije)

4. Ostala dokumentacija:

a) isprave i dokumentacija o sudjelovanju na županijskom, međužupanijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, priznanje fakulteta ili drugo izvan fakultetsko stručno priznanje (rektorova nagrada)

b) potvrda o sudjelovanju u programima Općine Motovun, humanitarne ili organizacije civilnog društva

c) potvrda o školovanju drugih članova uže obitelji

d) liječnička potvrda o teško bolesnom članu uže obitelji

e) potvrda (rješenje, uvjerenje) o statusu samohranog roditelja

f) potvrda (rješenje, uvjerenje) o socijalnom statusu – primatelj pomoći za uzdržavanje

g) dokaz da je dijete bez jednog i/ili oba roditelja.

h) izjava o ne primanju stipendije iz drugih izvora.

Obrazac-zahtjev za stipendiju može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun.

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata, kao i Obrazac-molba dostupni su i na službenim Internet stranicama Općine Motovun: www.motovun.hr.

VI

Prijavu na Natječaj s Obrascem-molbom za stipendiju i traženom dokumentacijom iz točke V ovoga Natječaja dostavljaju se do 25. studenog 2019. godine poštom ili osobno na adresu:

Općina Motovun

Trg Andrea Antico 1

52424 Motovun

VII

Dosadašnji stipendisti moraju u roku iz točke VI ovoga natječaja dostaviti potvrdu o upisu u viši razred / narednu studijsku godinu, prosjek ocjena prethodne godine školovanja / prosjek ocjena prethodne studijske godine koji mora sadržavati i broj ECTS bodova, te potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela da je u prethodnoj školskoj/studijskoj godini sudjelovao u programima koje organizira Općina ili u kojem od programa iz članka 15. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija („Službeni glasnik Općine Motovun-Montona“, broj 6/18. i 7/19.).

VIII

Ovaj Natječaj objavljuje se na oglasnim pločama Općine Motovun-Montona i službenim internet stranicama Općine Motovun-Montona.

Klasa: 604-01/19-01/01

Urbroj: 2163/05-03-19-3

Motovun, 22. listopada 2019.

                                                                                                         Načelnik

                                                                                                         TOMISLAV PAHOVIĆ

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU 

Izjava i potvrda o sudjelovanju u programima Općine, humanitarne ili organizacije civilnog društva

 

banner vertikalni