Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Zaključak o upućivanju nacrta Odluke o odvodnji otpadnih voda na savjetovanje s javnošću

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) te članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), općinski načelnik je dana 13. lipnja 2019. godine donio

ZAKLJUČAK

o upućivanju nacrta Odluke o odvodnji otpadnih voda na savjetovanje s javnošću

1. Utvrđuje se nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda, u nastavku: nacrt Odluke.

2. Nacrt Odluke upućuje se u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, od 13. lipnja do 12. srpnja 2019. godine.

3. Tijekom trajanja javne rasprave, nacrt Odluke je izložen na javni uvid u zgradi općinske uprave u Motovunu, Trg Andree Antica 1 te na internet stranici Općine Motovun (www.motovun.hr).

4. Obavijest o održavanju javne rasprave o nacrtu Odluke objavljuje se na oglasnim pločama i na internet stranici Općine Motovun-Montona (www.motovun.hr). Obavijest sadrži mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u nacrt Odluke, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na nacrt Odluke.

5. Mišljenja, prijedloge i primjedbe o nacrtu Odluke fizičke i pravne osobe mogu do 12. srpnja 2019. godine dostavljati Jedinstvenom upravnom odjelu, a razmatrat će se isključivo one koje se odnose na nacrt Odluke. Mišljenja, prijedloge i primjedbe koje će dostaviti sudionici u javnoj raspravi, obradit će nositelj izrade Odluke i o tome pripremiti izvješće.

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 325-01/19-01/8

URBROJ: 2163/05-02-19-4

Motovun-Montona, 13. lipnja 2019.

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                Tomislav Pahović

 

ODLUKA O ODVODNJI OTPADNIH VODA

banner vertikalni