Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općina Motovun-Montona raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu, 1 izvršitelj(ica) na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

1.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sljedeće posebne uvjete:

-        magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke

-        najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-        položen državni stručni ispit

-        aktivno poznavanje talijanskog i engleskog jezika

-        poznavanje rada na osobnom računalu.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijema u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

2.

Osoba se prima u službu na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca. Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a bez položenog državnog stručnog ispita, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, uz obvezu da ga položi u roku od godine dana od prijema u službu.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj upravi ili javnoj službi.

3.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

4.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici Općine Motovun: www.motovun.hr.

5.

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, obvezni su se pri prijavi na oglas pozvati se na to pravo, uzevši u obzir da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

6.

Uz pisanu prijavu na natječaj obvezno se prilaže:

  1. životopis,
  2. dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stupnju obrazovanja),
  4. dokaz o ukupnom radnom stažu (elektronički zapis - potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima - najmanje u razdoblju traženom ovim natječajem (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu),
  6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i istražni postupak, ne starije od 6 mjeseci (članak 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi),
  7. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ako ima,
  8. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
  9. dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično).

Svi navedeni dokumenti mogu biti dostavljeni u preslici, a nakon prijma u službu izabrani kandidat/kandidatkinja dostavlja tražene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijemu na rad.

7.

Na internetskoj stranici Općine Motovun (www.motovun.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku.

8.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravovremena i neuredna prijava na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelj nepotpune prijave biti pozvan na dopunu prijave.

Osoba koja podnese nepravovremenu ili neurednu prijavu na natječaj ili ne ispunjava uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

9.

Natječajni postupak obuhvaća obvezatnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na internetskoj stranici (www.motovun.hr) i oglasnoj ploči Općine Motovun-Montona objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da povlači prijavu na javni natječaj.

10.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto - Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo - ne otvaraj“, na adresu: Općina Motovun-Montona, 52424 Motovun-Montona, Trg Andree Antica 1.

11.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, pročelnik će obustaviti postupak po ovom natječaju.

PROČELNIK

Nenad Šćulac

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

POZIV NA TESTIRANJE

banner vertikalni