Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Javni poziv za dostavu prijava za osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Motovun-Montona

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MOTOVUN-MONTONA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-01/19-01/1

URBROJ: 2163/05-01-19-1

Motovun-Montona, 27. ožujka 2019.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 4/18.) te članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12., 120/12. i 16/17.), Općina Motovun-Montona objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Motovun-Montona

1.

Na temelju odredbi gore citiranog Zakona o poticanju zapošljavanja, a u cilju korištenja mjere aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe u Puli (u nastavku: HZZ), Općina Motovun-Montona iskazuje interes i potrebu za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Motovun-Montona.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

2.

Na ovaj poziv može se prijaviti osoba koja ispunjava uvjete da je nezaposlena osoba bez odgovarajućeg radnog iskustva u stečenoj kvalifikaciji sveučilišnog ili stručnog prvostupnika i da je osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba vodi najmanje 30 dana, koja nema odgovarajuće radno iskustvo u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini i razini visokog obrazovanja i koja, neovisno o razdoblju ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja te se korištenjem mjera aktivne politike u zapošljavanju stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

3.

Na temelju Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun-Montona za 2019. godinu utvrđena je potreba za prijmom na stručno  osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, jednog polaznika - sveučilišni ili stručni prvostupnik društvene struke za radno mjesto razine stručnog suradnika za opće poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu.

4.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

-          kratki životopis,

-          presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

-          presliku dokaza o završetku studija

-          presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

-          uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.) - ne starije od 6 mjeseci,

-          uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih).

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

5.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:

-          na temelju pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

-          prema programu stručnog osposobljavanja za rad,

-          pod vodstvom mentora.

6.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. O načinu ispunjavanja te obveze kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

7.

Polaznik stručnog osposobljavanja nema status službenika i nije u radnom odnosu.

Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Polazniku stručnog osposobljavanja za rad Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje novčanu pomoć u visini koja trenutno iznosi 3.000,00 kn mjesečno po potvrđenoj prisutnosti stručnom osposobljavanju za rad.

Hrvatski zavod za zapošljavanje ne isplaćuje novčanu pomoć polazniku stručnog osposobljavanja za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ili izostanka s programa stručnog osposobljavanja.

8.

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno do 4. travnja 2019. godine na adresu:

OPĆINA MOTOVUN-MONTONA (za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa), Anticov trg 1, 52424 Motovun.

9.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na ovaj poziv. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom pozivu.

10.

O rezultatima javnog poziva svi kandidati bit će obaviješteni pisanim putem. 

PROČELNIK

Nenad Šćulac

banner vertikalni