Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona

Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13. te „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.) objavljujem

P O Z I V

za  9.  sjednicu  Općinskog  vijeća  Općine  Motovun-Montona

za

PETAK,  1.  OŽUJKA  2019.  godine

s  početkom  u  18,00  sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Motovun-Montona, Trg Andree Antica 1.

Za rad na sjednici predlažem

DNEVNI RED:

1.            Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona održane 6. rujna 2018. godine.

2.            Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona održane 3. prosinca 2018. godine.

3.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

4.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

5.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

6.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

7.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Motovun.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

8.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

9.            Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o sigurnosti na području Općine Motovun-Montona u 2018. godini.

(Izvjestiteljica: Eliza Štoković, PP Pazin)

10.          Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite za 2018. godine.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

11.          Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

12.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

13.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

14.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

15.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

16.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

17.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom redu.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

18.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uređenju i održavanju naselja.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

19.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju javnih površina.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

20.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o javnim zelenim površinama.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

21.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o grobljima.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

22.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

23.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva javnih površina.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

24.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

25.          Vijećnička pitanja.

 

KLASA: 021-05/19-01/1

URBROJ: 2163/05-01-19-1

Motovun, 22. veljače 2019.

PREDSJEDNIK

Elvis Linardon

banner vertikalni