Natječaj za davanje na korištenje javne površine za obavljanje prigodnih kulturno-povijesnih aktivnosti

Na temelju članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), članka 7. Odluke o načinu upravljanja i gospodarenja kulturno-povijesnom cjelinom i kulturno-povijesnim spomenicima na području Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 51/17.) te članka 6. Pravilnika o korištenju javnih površina („Službene novine Grada Pazina“, broj 13/14.), općinski načelnik raspisuje

NATJEČAJ

za davanje na korištenje javne površine za obavljanje prigodnih kulturno-povijesnih aktivnosti

I. PREDMET KORIŠTENJA

Raspisuje se natječaj za davanje na korištenje dijela javnih površina za obavljanje prigodnih kulturno-povijesnih aktivnosti od interesa za Općinu Motovun s mogućnošću prodaje suvenira na lokaciji:

 1. Motovun -  k.č. 249 u k.o. Motovun (vrt Revije) u površini od oko 50 m2 koja se daje na korištenje za postavljanje privremenih objekata i obavljanje natječajem oglašenih aktivnosti u razdoblju od 1. srpnja do 31. listopada 2018. godine.                                                                                                                                                                              Namjena: za obavljanje kulturne aktivnosti povijesne tematike (kasnoantička, srednjovjekovna ili novovjekovna (renesansa, barok) aktivnost) s mogućnošću prodaje suvenira koji su u potpunosti povezani s predmetnim kulturnim aktivnostima.

Postavljanje privremenih objekata za manifestacije od interesa i značenja za Općinu odobrava se bez plaćanja poreza na korištenje javne površine.

II. UVJETI KORIŠTENJA

Javna površina daje se na korištenje u stanju u kojem se nalazi u trenutku zaključenja ugovora o zakupu.

Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, fizičke osobe državljani Republike Hrvatske koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za djelatnost koja je predmet ovog natječaja.

Na natječaj se mogu javiti i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o europskom gospodarskom prostoru sukladno odredbama Zakona o obrtu, a registrirane su za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovoga natječaja, te pravne osobe sa sjedištem na području Europske unije koje su osnovane za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog natječaja i koje na području Republike Hrvatske imaju osnovanu podružnicu

III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE

            Pisana ponuda mora sadržavati:

 • naziv tvrtke ili obrta s naznakom sjedišta, matični broj, OIB, žiro račun i naziv poslovne banke,
 • ime i prezime odgovorne osobe u tvrtki ili obrtnika s naznakom prebivališta,
 • oznaku nekretnine zak oju se podnosi ponuda,
 • sadržaj djelatnosti (točan popis svih vrsta aktivnosti koje će se obavljati odnosno opis sadržaja ponude) s opisom suvenira koji će se prodavati vezano za obavljanje aktivnosti uz opis veze s predmetnim kulturnim aktivnostima.

            Uz pisanu ponudu, odnosno prijavu ponuditelj treba obvezatno priložiti:

 • presliku izvoda iz sudskog registra odnosno izvoda iz obrtnog registra ili obrtnicu vlastitog obrta,
 • presliku osobne iskaznice ponuditelja, odgovorne osobe u tvrtki ili obrtnika,
 • potvrdu nadležnog upravnog odjela Općine Motovun da nema duga prema Općini Motovun, ne stariju od 30 dana,
 • potvrdu Porezne uprave da nema duga po osnovu poreza i doprinosa, ne stariju od 30 dana.
 • IV. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

            Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda na temelju sljedećih kriterija:

 • interesa Općine Motovun za određenim poslovnim sadržajem iz točke I. ovog Natječaja,
 • vremena prebivališta ili sjedišta tvrtke na području Općine Motovun,
 • da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Motovun,
 • sadržaja ponude.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja odnosno listu za dodjelu javnih površina donosi općinski načelnik.

            Sve ponude, uredno i čitko ispisane, sa svim ispravama i dokazima navedenim u ovom natječaju, dostavljaju se u pisanom obliku zaključno do 28. lipnja 2018. godine u 12,00 sati, na adresu Općina Motovun, Anticov trg 1, 52424 Motovun s naznakom - „Ponuda za korištenje javne površine - Revija - NE OTVARAJ“.    

            Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati.

            O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana nakon završetka postupka odabira najpovoljnije ponude.

            Općina Motovun zadržava pravo poništiti natječaj ako smatra da nijedna ponuda nije zadovoljavajuća, bez davanja posebnih obrazloženja.

            Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti ugovor o zakupu u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru. Svi ostali uvjeti bit će uređeni ugovorom.

            Podrobnije obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom na tel: 052/681-642.

KLASA: 363-01/18-01/44

URBROJ:2163/05-04-18-2

Motovun, 19. lipnja 2018.

                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                       Tomislav Pahović