Odluka o poništenju dijela Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun, objavljenog 23. veljače 2018. godine

Na temelju odredbe članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun dana 19. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU

o poništenju dijela Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun, objavljenog 23. veljače 2018. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom poništava se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun (KLASA: 112-03/18-01/1, URBROJ: 2163/05-01-18-2 od 23. veljače 2018. godine) u dijelu u kojem se odnosi na radno mjesto Stručni suradnik za komunalne poslove, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog privremenog povećanja opsega posla.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se natjecateljima koji su sudjelovali na natječaju i objavit će se na internetskoj stranici Općine Motovun.

KLASA: 112-03/18-01/1

URBROJ: 2163/05-01-18-15

Motovun, 19. ožujka 2018.

                                                                                                             PROČELNIK

                                                                                                                  Nenad Šćulac