Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

      

 

  Službeni glasnik
 
  Gospodarstvo
 
  Financijska
  izvješća

  Političke 
 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Poziv za 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun

Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun („Službene
novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13.) objavljujem


P O Z I V
za 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun
za
SRIJEDU, 13. PROSINCA 2017. godine
s početkom u 17,30 sati.
Sjednica će se održati u vijećnici Općine Motovun, Trg Andree Antica 1.

Za rad na sjednici predlažem

DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine
Motovun održane 15. rujna 2017. godine.


2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu upravljanja i gospodarenja
kulturno-povijesnom cjelinom i kulturno-povijesnim spomenicima na području Općine
Motovun.  
(Izvjestitelji: Josip Maras i Nenad Šćulac)


3. Razmatranje prijedloga i donošenje 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Motovun
za 2017. godinu s pripadajućim aktima:
a) Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za
2017. godinu,
b) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog
odgoja i obrazovanja za 2017. godinu,
c) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2018.
godinu,
d) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za
2018. godinu,
e) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu,
f) 1. izmjene i dopune Socijalnog programa za 2018. godinu,
g) 2. izmjene i dopune Programa komunalnih potreba za 2018. godinu,
h) 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području prostornog
uređenja za 2018. godinu,
i) 1. izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih
potreba u 2018. godini.
(Izvjestitelji: Tomislav Pahović i Sandra Poropat)


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Motovun za 2018. godinu s
pripadajućim aktima:
a) Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2018. godinu,
b) Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja
za 2018. godinu,
c) Program javnih potreba u školstvu za 2018. godinu,
d) Program javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2018. godinu,
e) Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu,
f) Socijalni program za 2018. godinu,
g) Program komunalnih potreba za 2018. godinu,
h) Program javnih potreba u području prostornog uređenja za 2018.
godinu,
i) Program ostalih društvenih potreba u 2018. godini,
j) Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i
nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u
2018. godini.
(Izvjestitelji: Tomislav Pahović i Sandra Poropat)


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj
financijskoj reviziji Općine Motovun-Montona za 2016. godinu.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju 1. izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Motovuna.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Motovun za razdoblje 2017. do 2022. godine.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun-
Montona
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću Motovun park d.o.o. Motovun.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Statutarne
odluke („Službene novine Grada Pazina“, broj 6/03.).
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 7/06.).
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o
socijalnoj skrbi na području Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj
12/08., 13/09., 37/09. i 17/10.)

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni
i dopuni Odluke o osnivanju udruge Modelne šume „Sliv rijeke Mirne“ („Službene
novine Grada Pazina“, broj 19/12.).
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o
uvjetima priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom („Službene novine Grada
Pazina“, broj 13/09.).
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o
naknadi troškova članovima Općinskog vijeća, Poglavarstva i radnih tijela Općine
Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 15/06.).
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o
davanju i porezima na korištenje javnih površina („Službene novine Grada Pazina“,
broj 19/03.).
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o
ustrojavanju Kataloga informacija Općine Motovun i o osiguravanju uvjeta za pristup
informacijama kojima raspolaže Općina Motovun („Službene novine Grada Pazina“,
broj 20/09.).
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)


18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o
radnom vremenu u ugostiteljstvu („Službene novine Grada Pazina“, broj 2/02.).
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)


19. Vijećnička pitanja.


KLASA: 021-05/17-01/3
URBROJ: 2163/05-02-17-1
Motovun, 6. prosinca 2017.


PREDSJEDNIK
Elvis Linardon

 

Materijali - 1. dio

Materijali - 2. dio

Materijali - 3. dio

Materijali - 4.dio

Materijali - 5.dio

Materijali - 6. dio

Materijali - 7. dio

Materijali - 8.dio

Materijali - 9.dio