NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13.) te članaka 5., 11., i 14. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Službene novine Grada Pazina“, broj 15/06., 5/07. i 13/09.), općinski načelnik raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

PREDMET ZAKUPA

Poslovni prostor koji se nalazi na adresi Motovun, Anticov trg 2, dio zgr. k.č. 181/1 u k.o. Motovun.

Poslovni prostor je u naravi uredski prostor. Sastoji se od uredskog prostora, ukupne površine 35 m2.

Početna cijena je 1,00 kuna po četvornom metru mjesečno.

Jamstveni polog za sudjelovanje u natječaju iznosi 35,00 kuna.                 

UVJETI ZAKUPA

  1. Poslovni prostor daje se u zakup u stanju u kojem se nalazi u trenutku zaključenja ugovora o zakupu.
  2. Osobe iz članka 39. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 94/01.) imaju prvenstveno pravo pod uvjetom da prihvate uvjete najpovoljnije ponude.
  3. Natjecatelju koji postigne najvišu natječajnu zakupninu jamstveni polog se ne vraća, već se zakupoprimcu uračunava u zakupninu.
  4. Troškovi vode, struje, komunalne naknade, odvoza smeća, porezni i drugi troškovi nisu uračunati u zakupninu i padaju na teret zakupnika.                                                                                                                                                                                                                           Zakupnina se plaća mjesečno do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec na temelju ugovora o zakupu, te izdate fakture, odnosno uplatnice.
  5. Poslovni prostor daje se u zakup na 5 godina.

UVJETI ZA DAVANJE PONUDE

            Ponuditelji za zakup poslovnog prostora dužni su uplatiti na ime jamstvenog pologa naznačeni iznos na žiro račun Proračuna Općine Motovun IBAN HR4023800061827400001, model 68 poziv na broj 7811-OIB. Ako izabrani ponuditelj odustane od zaključenja ugovora o zakupu ili ne pristupi sklapanju ugovora u roku od 8 dana po primitku obavijesti jamstveni polog se ne vraća, dok se ostalim ponuditeljima jamstveni polog vraća u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

            Uz pisanu ponudu koja sadrži podatke o ponuditelju, poslovnom prostoru i ponuđenoj natječajnoj zakupnini, prilaže se:

-         domovnica za fizičke osobe odnosno dokaz o registraciji tvrtke ili obrta,

-         dokaz o uplaćenom jamstvenom pologu,

-         ovlaštenje odnosno punomoć (za predstavnike odnosno ovlaštene punomoćnike),

-         potvrda da ponuditelj, tvrtka ili obrt u vlasništvu ili suvlasništvu te osobe nemaju dugovanja prema Općini Motovun po bilo kojoj osnovi,

-         dokaz o prvenstvenom pravu za osobe utvrđene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

-         obrazloženi program s naglaskom na otvaranju novih radnih mjesta, osnivanju tvrtke ili obrta na području Općine Motovun ili organizaciji novih manifestacija i kulturnih događanja.  

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

            Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine. Ako bude prispjelo više valjanih najpovoljnijih ponuda koje su istovjetne po visini zakupnine, usmenim nadmetanjem, po pravilima koje utvrdi općinski načelnik, utvrdit će se koja je ponuda najpovoljnija. Pravo na zasnivanje zakupa temeljem najpovoljnije ponude ograničava se prvenstvenim pravom osoba navedenih u točki II/2. ovog natječaja.

            Suglasnost na nužna ulaganja u poslovni prostor daje općinski načelnik na prijedlog Komisije.

            Sve ponude, uredno i čitko ispisane, sa svim ispravama i dokazima navedenim u ovom natječaju, dostavljaju se zaključno do 30. studenog 2017. godine u 9,00 sati, na adresu Općina Motovun, Anticov trg 1, 52424 Motovun s naznakom - „Ponuda za zakup poslovnog prostora - NE OTVARAJ“.     

            Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati.

            O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana nakon završetka postupka odabira najpovoljnije ponude.

            Općina Motovun zadržava pravo poništiti natječaj ako smatra da nijedna ponuda nije zadovoljavajuća, bez davanja posebnih obrazloženja.

            Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti ugovor o zakupu u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru. Ugovor će se solemnizirati kod javnog bilježnika na teret zakupnika. Svi ostali uvjeti bit će uređeni ugovorom.

            Podrobnije obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom na tel: 052/681-642.

KLASA: 372-01/17-01/2

URBROJ:2163/05-04-17-3                                                                                                     

Motovun, 21. studenog 2017.

                                                                               NAČELNIK

                                                                        Tomislav Pahović