JAVNI NATJEČAJ za imenovanje Stručnog suradnika za koordinaciju poslova Jedinstvenog upravnog odjela, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica)

Na temelju članaka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08. i 61/11.), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 74/10 i 125/14), načelnik Općine Motovun raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje Stručnog suradnika za koordinaciju poslova Jedinstvenog upravnog odjela, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica).

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sljedeće posebne uvjete:

a) sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske ili upravne struke s najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

b) položen državni stručni ispit,

c)  poznavanje rada na računalu,

d) aktivno poznavanje jednog stranog jezika,

e) položen vozački ispit za B kategoriju vozila.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a bez položenog državnog stručnog ispita, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, uz obvezu da ga položi u roku od godine dana od prijema u službu.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj upravi ili javnoj službi.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijema u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i 61/11.).

Osoba se prima u službu na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici Općine Motovun: www.motovun.hr.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na web-stranici www.motovun.hr  i oglasnoj ploči općinske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da povlači prijavu na javni natječaj.

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, obvezni su se pri prijavi na oglas, pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tome uzevši u obzir da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz pisanu prijavu na natječaj obvezno se prilaže:

a) životopis,

b) dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),

c) dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stupnju obrazovanja),

d) dokaz o ukupnom radnom stažu (elektronički zapis - potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

e) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima - najmanje u razdoblju traženom ovim natječajem (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu),

f) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i istražni postupak, ne starije od 6 mjeseci (čl. 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08. i 61/11.),

g) dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,

h) vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08. i 61/11.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Svi navedeni dokumenti mogu biti dostavljeni u preslici, a nakon prijema u službu izabrani kandidat/kandidatkinja dostavlja tražene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijemu na rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravovremena i neuredne prijava na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelj nepotpune prijave biti pozvan na dopunu prijave.

Osoba koja podnese nepravovremenu ili neurednu prijavu na natječaj ili ne ispunjava uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Natječajni postupak obuhvaća obvezatnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Na web-stranici Općine Motovun, www.motovun.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, te ostale informacije o natječajnom postupku.

Na navedenoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Motovun bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Prijava na natječaj za radno mjesto - Stručni suradnik za koordinaciju poslova - ne otvaraj«, na adresu: Općina Motovun, Trg Andrea Antico 1, 52424 Motovun.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava. 

KLASA: 112-02/17-01/04

URBROJ: 2163/05-04-17-2

Motovun, 11. kolovoza 2017. godine

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Općina Motovun

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MOTOVUN

KLASA: 112-02/17-01/04

URBROJ: 2163/05-04-17-3

Motovun, 11. kolovoza 2017. godine

            Na temelju Odluke načelnika Općine Motovun o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za imenovanje Stručnog suradnika za koordinaciju poslova Jedinstvenog upravnog odjela, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica) (KLASA: 112-02/17-01/04, URBROJ: 2163-/05-01-17-1), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun,  temeljem članaka 19. St. 6.  i članaka 20. do 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08. i 61/11.) donosi:

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE STRUČNOG SURADNIKA ZA KOORDINACIJU POSLOVA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA, OPĆINSKOG NAČELNIKA I OPĆINSKOG VIJEĆA

Načelnik Općine Motovun  raspisao je Javni natječaj za imenovanje Stručnog suradnika za koordinaciju poslova Jedinstvenog upravnog odjela, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica). Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj  79/2017. godine, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te na web stranici Općine Motovun:  www.motovun.hr  

I. PODACI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta Stručnog suradnika za koordinaciju poslova Jedinstvenog upravnog odjela, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća je 2,00 sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun(''Službene novine Grada Pazina“ broj 25/10. i 24/14 i 41/16.) uz osnovicu za izračun plaće u visini od 3.166,00 kuna bruto. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

II. PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za kandidata koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje s testiranjem. Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz pravnih, ekonomskih i drugih izvora.

Pisana provjera znanja sastoji se od provjere znanja iz teorijskog dijela provjere stručnog znanja iz područja nadležnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njenog  upravnog odjela.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja i sposobnosti. Povjerenstvo ocjenjuje od 1-10 bodova, odgovore na svako pitanje iz pisanog dijela testiranja dok se kompletan intervju ocjenjuje jednom ocjenom u rasponu od 1-10 bodova.

Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Kandidati koji će moći pristupiti intervjuu, bit će o tome obaviješteni.

Kroz intervju s kandidatima utvrđivat će se  poznavanje organizacijskih i komunikacijskih vještina, kreativnost, profesionalna motiviranost i motivacija za rad u Općini Motovun.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo će izvršiti ocjenjivanje kandidata i sastaviti Izvješće o provedenom postupku te utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu. Povjerenstvo potom dostavlja Izvješće načelniku Općine Motovun.

III. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: III

Potkategorija radnog mjesta: Stručni suradnik

Klasifikacijski rang: 8

Radno vrijeme:  Puno radno vrijeme 

Opis poslova radnog mjesta:

 • vodi propisane evidencije iz uredskog poslovanja, urudžbeni zapisnik, upisnik predmeta upravnog postupka, arhivu te prijem i otpremu pošte
 • vodi zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela
 • sudjeluje u pripremi materijala za sjednice Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela
 • vodi propisane evidencije o zaprimljenim očitovanjima, protokolarnim obvezama, evidenciju uzvanika i delegacija koje prima Načelnik
 • prima, otvara i otprema običnu i povjerljivu Načelnikovu poštu, te izrađuje pismena na engleskom jeziku prema nalogu Načelnika
 • prima stranke te daje potrebne informacije građanima, suradnicima i drugim zainteresiranim strankama
 • usklađuje rad s ustanovama i nositeljima programa na područjima za koja je zadužen, te obavlja i druge srodne poslove po nalogu Načelnika i pročelnika 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnog mjesta

 • sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske ili upravne struke
 • najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim  poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • aktivno poznavanje jednog stranog jezika
 • položen vozački ispit za B kategoriju vozila

STUPANJ SLOŽENOSTI POSLOVA  koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rad ili stručnih tehnika,

STUPANJ SAMOSTALNOSTI koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika,

STUPANJ ODGOVORNOSTI koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupka, metoda rada i stručnih tehnika

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnog tijela, a povremeno i izvan upravnog tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija  

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru:

Pitanja kojima se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pisana provjera znanja, temelji se na slijedećim propisima:

 • Važeći Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • Važeći Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Statut Općine Motovun

Postupak testiranja:

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja. Vrijeme trajanja testiranja - 60 minuta.

Poziv na testiranje bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici Općine Motovun i na oglasnoj ploči Općine Motovun, Trg Andrea Antico 1, 52424 Motovun.

Ostale upute:

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u natječaju. Manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata.

Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijem u službu, navedene u natječaju, ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja

Predsjednica

Ivona Vascotto, v.r.