JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Motovun na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica)

Na temelju članaka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08. i 61/11.), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 74/10), Uredbe o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 125/14), načelnik Općine Motovun  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Motovun na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica).

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sljedeće posebne uvjete:

a) VII/1 stupanj stručne spreme pravnog, ekonomskog, građevinskog, arhitektonskog ili drugog odgovarajućeg smjera i najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci.

b) organizacijske sposobnosti,

c) komunikacijske vještine,

d) položen državni stručni ispit,

e) poznavanje rada na računalu.

Na natječaj se može prijaviti i biti izabrana i osoba koja nema položen državni stručni ispit, uz obvezu da isti položi u roku od godinu dana od sklapanja radnog odnosa.  U slučaju da državni stručni ispit ne položi u roku od godine dana radni odnos se raskida danom isteka navedenog roka.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a bez položenog državnog stručnog ispita, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, uz obvezu da ga položi u roku od godine dana od prijema u službu.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj upravi ili javnoj službi.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijema u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i 61/11.).

Osoba se prima u službu na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici Općine Motovun;   www.motovun.hr.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na web-stranici www.motovun.hr  i oglasnoj ploči općinske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da povlači prijavu na javni natječaj.

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, obvezni su se pri prijavi na oglas, pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tome uzevši u obzir da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz pisanu prijavu na natječaj obvezno se prilaže:

a) životopis,

b) dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),

c) dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),

d) dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:

e) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i istražni postupak, ne starije od 6 mjeseci (čl. 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08. i 61/11.),

f) dokaz o položenome državnom stručnom ispitu,

g) vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08. i 61/11.),

h) ako se kandidat poziva na pravo prednosti, isto mora dokazati odgovarajućom potvrdom ili uvjerenjem te priložiti dokaz o nezaposlenosti.

Svi navedeni dokumenti mogu biti dostavljeni u presliku, a nakon prijema u službu izabrani kandidat/kandidatkinja dostavlja tražene dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijemu na rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravovremene i nekompletne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nekompletnih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravovremene ili nekompletne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Natječajni postupak obuhvaća obvezatnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Na web-stranici Općine Motovun, www.motovun.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, te ostale informacije o natječajnom postupku.

Na navedenoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Motovun bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Prijava na natječaj za radno mjesto – Pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Motovun – ne otvaraj«, na adresu: Općina Motovun, 52424 Motovun, Trg Andrea  Antico 1.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA:112-020/17-01/03

URBROJ:2163/05-04-17-2

Motovun, 14. srpnja 2017.

Načelnik Općine Motovun

Tomislav Pahović, v.r.  

 

 

 

Na temelju Odluke načelnika Općine Motovun o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica) (KLASA: 112-02/17-01/03, URBROJ:2163/05-04-17-2), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun,  temeljem članaka 19. St. 6.  i članaka 20. do 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08. i 61/11.) donosi:

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE MOTOVUN

Načelnik Općine Motovun  raspisao je Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica). Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 69/2017. godine, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na web stranici Općine Motovun;  www.motovun.hr  

I. PODACI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta pročelnika upravnog odjela je 3,55 sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun (''Službene novine Grada Pazina“ broj 25/10., 24/14. i 41/16.)uz osnovicu za izračun plaće u visini od 3.166,00  kuna bruto. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

II. PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za kandidata koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje s testiranjem. Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz pravnih, ekonomskih i drugih izvora.

Pisana provjera znanja sastoji se od provjere znanja iz teorijskog dijela provjere stručnog znanja iz područja nadležnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njenog  upravnog odjela.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja i sposobnosti. Povjerenstvo ocjenjuje od 1-10 bodova, odgovore na svako pitanje iz pisanog dijela testiranja dok se kompletan intervju ocjenjuje jednom ocjenom u rasponu od 1-10 bodova.

Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Kandidati koji će moći pristupiti intervjuu, bit će o tome obaviješteni.

Kroz intervju s kandidatima utvrđivat će se  poznavanje organizacijskih i komunikacijskih vještina, kreativnost, profesionalna motiviranost i motivacija za rad u Općini Motovun.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo će izvršiti ocjenjivanje kandidata i sastaviti Izvješće o provedenom postupku te utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu. Povjerenstvo potom dostavlja Izvješće načelniku Općine Motovun.

III. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: I

Potkategorija radnog mjesta: Glavni rukovoditelj

Klasifikacijski rang: 1.

Radno vrijeme:

Puno radno vrijeme

Opis poslova radnog mjesta:

Pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela

radnih tijela Općinskog vijeća i načelnika,

službenicima Odjela u radu na najsloženijim predmetima, te donosi rješenja u upravnim

postupcima ako drugačije nije određeno Pravilnikom,

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnog mjesta:

1. Potrebno stručno znanje

STUPANJ SLOŽENOSTI POSLA najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje

povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća.

STUPANJ SAMOSTALNOSTI koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanje u najsloženijim

stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnog

tijela

STUPANJ ODGOVORNOSTI koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za

zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost. Najviši stupanj

utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od utjecaja na provedbu plana i

programa upravnog tijela.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru:

Pitanja kojima se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pisana provjera znanja, temelji se na slijedećim propisima:

Postupak testiranja:

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja. Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta.

Poziv na testiranje bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici Općine Motovun i na oglasnoj ploči Općine Motovun, Trg Andrea  Antico 1,  52424 Motovun.

Ostale upute:

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u natječaju. Manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata.

Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijem u službu, navedene u natječaju, ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja

Predsjednik Elvis Linardon