Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

      

 

  Službeni glasnik
 
  Gospodarstvo
 
  Financijska
  izvješća

  Političke 
 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MOTOVUN

Načelnik

Klasa:350-01/17-01/05

Urbroj:2163/05-04-17-2

Motovun, 29.ožujak 2017.

Temeljem članka 96, stavka (3) i (4) Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13.), Zaključka o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna za javnu raspravu ,(KLASA: 350-01/17-01/05, URBROJ:2163/05-04-17-1) od 21. ožujka 2017. i članka 48. Statuta Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“ broj 10/13 ) načelnik Općine Motovun

OBJAVLJUJE

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu I. Izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja Motovuna

I.

Javna rasprava o Prijedlogu plana trajat će 8 dana, od 29. ožujka do 06. travnja 2017. godine, i to putem javnog izlaganja i javnog uvida.

II.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog plana bit će izložen u prostorijama Općine Motovun, Trg Andrea Antico 1, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

III.

Prijedlog plana za javnu raspravu biti će objavljen na mrežnoj stranici Općine Motovun: www.motovun.hr

IV.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 06. travnja 2017. g. u 12 sati u vijećnici Općine Motovun na adresi Trg Andrea Antico 1.

VI.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području obuhvata Prijedloga plana da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja  i/ili očitovanja o Prijedlogu plana. Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na Prijedlog plana mogu se upisati u Knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javne rasprave ili predati/poslati poštom u pismenom obliku na adresu Općine najkasnije do 06. travnja 2017. godine. Primjedbe i prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u razmatranje i pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Općinski načelnik

Tomislav Pahović, v.r.