Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

      

 

  Službeni glasnik
 
  Gospodarstvo
 
  Financijska
  izvješća

  Političke 
 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Motovun

Na temelju članka 46. Statuta Općine Motovun-Comune di Montona (“Službene novine Grada Pazina” broj 10/13.), te članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun (“Službene novine Grada Pazina” broj 20/09. i 10/13), objavljujem

P O Z I V

         za  27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun, koja će se održati u SRIJEDU 29.ožujka 2017. godine u prostorijama Općine Motovun s početkom u 20,00 satiza rad sjednice predlažem sljedeći

Dnevni  red

 1. Verifikacija Zapisnika sa  26. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun,
 2. Razmatranje i donošenje Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Motovun za 2016. godinu,
 3. Razmatranje i donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Motovun za 2017. godinu,
 4. Izvješće o radu Turističke zajednice Općine Motovun za 2016. godinu,
 5. Izvješće o radu komunalnog društva Motovun park d.o.o. za 2016. godinu,
 6. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja  o izvršenju  Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu,
 7. Razmatranje i donošenje Izvješća o izvršenju programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2016. godinu,
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o otpisu zastarjelih, nenaplativih i dospjelih potraživanja,
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda po raspisanom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun prikupljanjem pisanih ponuda,
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o  izmjeni i dopuni Odluke o određivanju visine i načina plaćanja komunalnog doprinosa,
 11. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun,
 12. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Motovun,
 13. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula,
 14. Razmatranje i donošenje Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8, OIB: 93841076678,
 15. Izvješće o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje srpanj - prosinac  2016. godine,
 16. Vijećnička pitanja.

SVI ZAINTERESIRANI GRAĐANI MOGU PRISUSTVOVATI SJEDNICI

Klasa: 021-05/17-01/01

Urbroj: 2163/05-02-17-1

Motovun, 22. ožujka 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN

PREDSJEDNIK

                                                                                                Elvis Linardon, v.r.