Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Akti i dokumenti

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja, utvrđenih zakonom i Statutom Općine Motovun,donosi Statut, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke, preporuke, rješenja,zaključke, deklaracije, rezolucije te daje vjerodostojna tumačenja.
Načelnik donosi odluke, pravilnike, preporuke, rješenja, zaključke i upute.

2018. godina - OBJAVLJENI AKTI

Službeni glasnik Općine Motovun, Godina 1., Broj 1.

OPĆINSKO VIJEĆE

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Motovun - Montona

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Motovun

Odluka o izradi Urbanitičkog plana uređenja Divjaki

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun

Odluka o izboru osobe kojoj se ugovorom povjerava obavljanje komunalnih pslova zimskog održavanja javnih površina i neravstanih cesta

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Motovun

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Motovun park d.o.o.

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o visini koeficijenta i stalnog dodatka za obračun plaće („Službene novine Grada Pazina“, broj 3/03.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju plaća odnosno primanja dužnosnika Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 13/93. i 14/94.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju klubova vijećnika („Službene novine Grada Pazina“, broj 5/93.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zonama za utvrđivanje komunalne naknade („Službene novine Grada Pazina“, broj 14/95.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zdravstvenoj zaštiti zdravstveno neosiguranih osoba („Službene novine Grada Pazina“, broj 5/93.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o visini posebne pristojbe za priređivanje igara na sreću bingo, tombola ili klađenja na športskim natjecanjima i iznosu naknade za plombiranje brojača na automatima za igre na sreću i zabavne igre („Službene novine Grada Pazina“, broj 8/94.)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Motovun za 2017. godine

 Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Motovun za 2018. godinu

Zaključak o prihvaćanju Informacije o sigurnosti na području Općine Motovun u 2017. godini

OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Motovun

Odluka o otpisu zastarjelih, nenaplativih i dospjelih potraživanja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Rješenje o imenovanju Natječajne komisije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun

Plan prijma u službu u 2018. godini

Plan nabave robe, radova i usluga za 2018. godinu

Službeni glasnik Općine Motovun, Godina 1., Broj 2.

OPĆINSKO VIJEĆE

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Motovun za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju komunalnih potreba Općine Motovun za 2017. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun

Odluka o formiranju katastarske čestice dječjeg odmarališta u naselju Špadići u Poreču i određivanju suvlasničkih udjela na novoformiranoj katastarskoj čestici

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Motovun park d.o.o.

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Općine Motovun za 2017. godinu

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju u 2017. godini i plana poslovanja za 2018. godinu društva Motovun Park d.o.o.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Motovun za razdoblje srpanj - prosinac 2017. godine

Rješenje o prestanku mandata članici Općinskog vijeća Općine Motovun

Rješenje o početku mandata članici Općinskog vijeća Općine Motovun

OPĆINSKI NAČELNIK

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Motovun

Službeni glasnik Općine Motovun, Godina 1., Broj 3.

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun-Montona

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Motovun za 2018. godinu

Zaključak o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun

OPĆINSKI NAČELNIK

 Odluka o povjeravanju komunalnih poslova operativnog izvršavanja usluga provedbe projekta Doživljaj Motovuna!

Zaključak o izmjeni Plana prijma u službu u 2018. godini

Službeni glasnik Općine Motovun, Godina 1., Broj 4.

OPĆINSKO VIJEĆE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun-Montona za 2018. godinu

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Motovun-Montona

Odluka o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu

Odluka o izboru ugovornog izvršitelja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Motovun-Montona

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Motovun za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Motovun-Montona

Službeni glasnik Općine Motovun, Godina 1., Broj 5.

OPĆINSKO VIJEĆE

1. izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun-Montona za 2018. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun-Montona za 2018. godinu

1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja za 2018. godinu

1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području školstva za 2018. godinu

1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2018. godinu

1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

1. izmjene i dopune Socijalnog programa za 2018. godinu

1. izmjene i dopune Programa komunalnih potreba za 2018. godinu

1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području prostornog uređenja za 2018. godinu

1. izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2018. godini

Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun za 2018. godinu

 Službeni glasnik Općine Motovun, Godina 1., Broj 6.

OPĆINSKO VIJEĆE

Proračun Općine Motovun-Montona za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun-Montona za 2019. godinu

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja za 2019. godinu

Program javnih potreba u području školstva za 2019. godinu

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2019. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Socijalni program za 2019. godinu

Program komunalnih potreba za 2019. godinu

Program javnih potreba u području prostornog uređenja za 2019. godinu

Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2019. godini

Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun za 2019. godinu

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija

Odluka o uvjetima i načinu držanja životinja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

Odluka o korištenju vozila za službene potrebe, službenim putovanjima, službene informatičke opreme i službenih mobilnih telefona

Odluka o istupanju Općine Motovun-Montona iz udruge Modelna šuma „Sliv rijeke Mirne“

Plan mreže dječjih vrtića za područje Općine Motovun-Montona

Službeni glasnik Općine Motovun, Godina 1., Broj 7.

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o visini paušalnog poreza za porezne obveznike koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova

OPĆINSKI NAČELNIK

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju upravnog odjela i tijela Općine Motovun-Montona za 2019. godinu

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

MOTOVUN PARK d.o.o. 

Cjenik komunalnih i ostalih usluga za 2019. godinu

2017. GODINA - OBJAVLJENI AKTI

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 52/2017

OPĆINSKO VIJEĆE

Proračun Općine Motovun za 2018. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2018. godinu

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja za 2018. godinu

Program javnih potreba javnih potreba u školstvu za 2018. godinu Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

Socijalni program za 2018. godinu

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2018. godinu

Program ostalih društvenih potreba u 2018. godini

Program komunalnih potreba za 2018. godinu

Program javnih potreba u području prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2018. godini

Odluka o stavljanju o stavljanju izvan snage Statutarne odluke („Službene novine Grada Pazina“, broj 6/03.)

Odluka o stavljanju izvan snage Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 7/06.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o socijalnoj skrbi(„Službene novine Grada Pazina“, broj 12/08., 13/09., 37/09. i 17/10.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o naknadi troškova članovima Općinskog vijeća, Poglavarstva i radnih tijela Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 13/06.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju udruge Modelne šume „Sliv rijeke Mirne“ („Službene novine Grada Pazina“, broj 19/12.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Motovun i o osiguravanju uvjeta za pristup informacijama kojima raspolaže Općina Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju i porezima na korištenje javnih površina („Službene novine Grada Pazina“, broj 6/03.) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju i porezima na korištenje javnih površina („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/04.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu („Službene novine Grada Pazina“, broj 2/02.)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom („Službene novine Grada Pazina“, broj 13/09.)

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 51/2017

OPĆINSKO VIJEĆE

Druge (II.) izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Motovun u 2017. godini

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2017. godinu

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2017. godinu

1. Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Motovun za 2017. godinu

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2017. godinu

1. Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2017. godini

2. Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2017. godinu

2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2017. godini

Odluka o lokalnim porezima Općine Motovun-Montona

Odluka o donošenju 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Motovun park d.o.o

Odluka o načinu upravljanja i gospodarenja kulturno-povijesnom cjelinom i kulturno-povijesnim spomenicima na području Općine Motovun

Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun za 2018. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Motovun-Montona za 2016. godinu

Rješenje o imenovanju članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija za školsku godinu 2017/18.

Zaključak o izmjeni Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun za 2017. godinu 

OPĆINSKI NAČELNIK

Druge (II.) izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

Prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 35/2017

OPĆINSKO VIJEĆE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2017.godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu

1. Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2017. godinu

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2017. godini

Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovunza razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine

Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun

Odluka o izmjeni Odluke o plaći općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i drugim pravima iz radnog odnosa

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 10/2017- 30. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu

Odluka o otpisu zastarjelih, nenaplativih i dospjelih potraživanja

Izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2016. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Motovun za 2017. godinu

Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude po raspisanom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun

Odluka o izmjeni o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju visine i načina plaćanja komunalnog doprinosa

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun

Odluka o dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Motovun

Odluka o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula od strane općina i gradova u Istarskoj županiji i Istarske županije

Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8, OIB: 93841076678

Zaključak o o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Motovun za 2016. godine

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2016. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Motovun

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 03/2017 - 28. veljače 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK


Pravilnik o provedbi jednostavne nabave robe, radova i usluga
Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i naknadama za prometovanje motornim vozilima unutar zone posebne regulacije
Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Motovun
Ispravak Plana prijma u službu u Općinu Motovun

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 02/2017 - 26. siječanj 2017.


OPĆINSKI NAČELNIK

Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva
Plan prijma u službu u Općinu Motovun
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun za 2017. godinu
Druge (II.) izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2017. godinu

2016. GODINA - OBJAVLJENI AKTI

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 52/2016 - 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE

Proračun Općine Motovun za 2017. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu
Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2017. godini
Program javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2017. godinu
Socijalni program Općine Motovun za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2017. godinu
Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2017. godini
Program komunalnih potreba Općine Motovun za 2017. godinu
Program javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2017. godini
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 2017.godini
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 51/2016 - 19. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE

Druge (II.) izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2016. godini
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2016. godinu
Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun za 2016. Godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2016. godini
Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2016. godini
Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna

 • SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 41/2016 - 04. studeni 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun
Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Motovun
Odluka o prihvaćanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Motovun 2016.- 2020. Godine
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje zimskog održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Motovun za 2016. i 2017


OPĆINSKI NAČELNIK


II. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun
Pravilnik o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja i obveza Općine Motovun

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 40/2016 - 03. studenog 2016.


OPĆINSKI NAČELNIK


Prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu .

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 35/2016 - 27. rujna 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Motovun evidencijski broj: K01/2016
Odluka o izmjeni i dopuni Oduke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 2016.godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Motovun
Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Motovun

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 34/2016 - 19. rujna 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2016.godinu
Prve (I.) Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2016. godini
Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2016. godini
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Motovuna


OPĆINSKI NAČELNIK

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 31/2016 - 24. kolovoza 2016.

http://www.pazin.hr/snovine/SN_31_2016.pdf

OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja

Pravilnik o uvjetima i naknadama za prometovanje motornim vozilima unutar zona posebne regulacije prometa

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 30/2016 - 29. srpnja 2016.

http://www.pazin.hr/snovine/SN_30_2016.pdf

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o ispravku grafičkog dijela II. Izmjena i dopuna PPUO Motovun („Službene novine Grada Pazina“ broj 50/15.)

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa i parkiranja na području Općine Motovun

Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2016. godinu

Rješenje o mirovanju mandata vijećnici Ivoni Vascotto članici Općinskog vijeća Općine Motovun

Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Motovun

Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Mandatno-verifikacijske komisije

Rješenje o izboru Odbora za priznanja

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 16/2016 - 10. svibnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Motovun
Odluka o osnivanju trgovačkog društva Motovun park d.o.o.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa i parkiranja na području Općine Motovun
Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine Motovun
Odluka o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Motovun


OPĆINSKI NAČELNIK
Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Motovun za 2016. godinu


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Odluka o prestanku mandata zamjenice Općinskog načelnika Općine Motovun

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 05/2016 - 04. ožujka  2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2015.godinu
Izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2015. godinu
Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Motovun za 2016. godinu
Odluka o prihvaćanju najpovoljnijih ponuda po Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun
Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun
Odluka o dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju visine i načina plaćanja komunalnog doprinosa¸
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Motovun
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Motovun za razdoblje od 2016.-2019. godine
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova strojne košnje na području Općine Motovun za razdoblje od 4 godine
Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Motovun
Zaključak o davanju primjedbi na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Motovun za 2015. godinu
Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Motovun za 2016. – 2019.godine
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2015. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Plan prijma u službu u Općinu Motovun

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 03/2016- 12. veljače 2016.


OPĆINSKI NAČELNIK

. Plan nabave za 2016. godinu

2015. GODINA - OBJAVLJENI AKTI


• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 51/2015 - 30. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
Druge (II.) Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2015. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2015.godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2015. godini
Izmjene i dopune Programa programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2015. godinu
Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2015. godini
Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2015. godini


OPĆINSKI NAČELNIK
Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Motovun
Prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
Druge (II.) izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

OPĆINSKO VIJEĆE


• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 50/2015 - 30. prosinca 2015.

 Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Uređenja Općine Motovun

OPĆINSKO VIJEĆE

• SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 43/2015 - 22. prosinca 2015.

Proračun Općine Motovun za 2016. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu
Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2016. godini
Program javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2016. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2016. godinu
Socijalni program Općine Motovun za 2016. godinu
Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2016. godinu
Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2016. godinu
Program komunalnih potreba Općine Motovun za 2016. godinu
Program javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2016. godini
Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje zimskog održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Motovun za 2015. i 2016. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 2016.godini

OPĆINSKO VIJEĆE

•    SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 30/15 - 22. rujna 2015.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2015.godinu
Prve (I.) izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2015.godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun  za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun  za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun  za 2015. Godinu
Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji  Općine Motovun za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2015. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o polugodišnjem radu Načelnika  za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

•    SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 28/15 - 16. rujna 2015.

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2015/2016
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom

OPĆINSKO VIJEĆE

•    SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 25/2015   - 18. kolovoza 2015.

Izmjene i dopune Odluke o uređenju prometa i parkiranja na području Općine Motovun – Montona
 Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2015. Godinu•    SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 20/2015   - 16. lipnja 2015.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Motovun-Montona
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodaju odnosno zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Motovun.
Rješenje o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Motovun

•    SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA SN 04/2015   - 16. ožujka 2015.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2014. godinu
Izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2014. godinu
Odluka o kreditnom zaduženju Općine Motovun
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju visine i načina plaćanja komunalnog doprinosa Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova veterinarsko-higijeničarskih poslova na području Općine Motovun za 2015. godinu
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Motovun za 2015. godinu
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova strojne košnje na području Općine Motovun za 2015. godinu  
Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Motovun za 2014. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Motovuna
Odluka o kreditnom zaduženju Općine Motovun
Odluka o izmjeni Odluke o plaći Općinskog načelnika, zamjenika Općinskog načelnika i drugim pravima iz radnog odnosa
Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Motovun

OPĆINSKI NAČELNIK

Plan nabave za 2015. godinu

2014. GODINA - OBJAVLJENI AKTI

OPĆINSKO VIJEĆE

Proračun Općine Motovun za 2015. godinu 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2015. godinu 
Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2015. godini 
Program javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2015. godinu 
Program javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2015. godinu 
Socijalni program Općine Motovun za 2015. godinu 
Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2015. godinu 
Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2015. godini 
Program komunalnih potreba Općine Motovun za 2015. godinu 
Program javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2015. godini
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika autobusom ili drugim vozilima istog kapaciteta i karakteristika, lokalnim nerazvrstanim cestama Općine Motovun 
Druge (II.) Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2014. godinu 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2014. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2014. godini 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2014. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2014. godinu
Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun za 2014. godinu 
Izmjene i dopune Programa javnih u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2014. godinu
Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2014. godini
Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2014. godinu 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općine Motovun u 2014. godini 
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 2015. godini 
Odluka o prihvaćanju Programa ukupnog razvoja Općine Motovun 2014. – 2020. godine 
Odluka o podnošenju zahtjeva za povjeravanje poslova priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva 
Odluka o odabiru Istarske ceste d.o.o. za obavljanje zimskog održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Motovun 
Odluka o izradi dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun
Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun
Odluka o postupku uzimanja dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta izgradnje kanalizacijskog sustava I-FAZA i izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda Motovun iz programa IPARD MJERA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2014. godinu              

Rješenje o prestanku mandata vijećniku Slobodanu Vugrinecu članu Općinskog vijeća Općine Motovun  

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Motovun
Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Divjaki
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 2014.godini
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2013. godinu
Izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2013. godinu
Prve (I.) izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2014. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2014. godinu
Izmjene i dopune sažetka rada i organizacijske strukture
Izmjene i dopune socijalnog programa
Izmjene i dopune programa komunalnih potreba
Izmjene i dopune programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba
Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2014. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o plaći Općinskog načelnika, zamjenika Općinskog načelnika i drugim pravima iz radnog odnosa        

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Motovun 

Odluka o porezima Općine Motovun - Montona
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine i načina plaćanja komunalnog doprinosa
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Motovun
Odluka o uređenju prometa i parkiranja na području Općine Motovun
Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude za obavljanje radova veterinarsko - higijeničarskih poslova na području Općine Motovun
Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude za obavljanje radova obveznene preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Motovun
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova strojne košnje na području Općine Motovun
Rješenje o mirovanju mandata vijećnika Ričarda Labinjana člana Općinskog Vijeća Općine Motovun
Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun- Efrem Močibob
Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun- Stiven Valenta
Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Motovun

Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Motovun za 2014. - 2016. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Izvješće o radu siječanj- lipanj 2014. godine Izvješće o radu siječanj- lipanj 2014. godine  [263K]

Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Motovun za 2014. godinu 

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2014/2015. ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA 2014/15.  [15K]

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun
Odluka o posebnom režimu kretanja pješaka i prometovanja vozila u Motovunu u vrijeme održavanja Motovun film festivala
Prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu 

Pravilnik o uvjetima i naknadama za prometovanje motornim vozilima unutar zone posebne regulacije prometa

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Motovun

Pravilnik o korištenju javnih površina

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti kroz provođenje preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2014. godinu

Odluka o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun za 2014. godinu 


- 2013. GODINA- OBJAVLJENI AKTI -

OPĆINSKO VIJEĆE

Proračun Općine Motovun za 2014. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2014. godinu

Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2014. godini

Program javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2014. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2014. godinu

Socijalni program Općine Motovun za 2014. godinu

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2014. godinu

Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2014. godinu

Program komunalnih potreba Općine Motovun za 2014. godinu

Program javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun za 2014. godinu

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 40/13 SN 40/13  [470K]

OPĆINSKO VIJEĆE

Prve (I.) izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2013. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2013. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2013. godini

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2013. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2013. godinu

Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun za 2013. godinu

Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2013. godini

Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2013. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2013. godinu

Odluka o davanju suglasnosti za podjelu trgovačkog društva USLUGA d.o.o. s osnivanjem novog trgovačkog društva USLUGA ODVODNJA d.o.o. s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne odvodnje

Rješenje o imenovanju Komisije za uređenje prometa na području Općine Motovun

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 39/13 SN 39/13  [426K]

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom

Odluka o imenovanju člana u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednosti drvne mase

Odluka o imenovanju člana u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Rješenje o mirovanju mandata vijećnika Ivana Štefanića člana Općinskog vijeća Općine Motovun

Zaključak o podržavanju Deklaracije o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre

SLUBENE NOVINE GRADA PAZINA 30/2013 SN 30/13  [276K]

 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 29/2013 SN 29/13  [252K] 

 OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o preraspodjeli srdstava u Proračunu Općine Motovun za 2013. godinu

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 25/2013 SN 25/13  [299K]

 OPĆINSKO VIJEĆE

Polugodnišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2013. godinu

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 23/2013 SN 23/13  [416K]

 Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2013. godinu

Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Motovun

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 18/2013 SN 18/13  [413K]

 Odluka o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje od 2013. - 2015. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju i porezima na korištenje javnih površina

Odluka o izmjeni Odluke o plaći Općinskog načelnika, zamjenika Općinakog načelnika i drugim pravima iz radnog odnosa

Odluka o naknadi troškova članovima Općinekog vijeća, djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela i radnim tijelima Općine Motovun

Rješenje o izboru Odbora za priznanja

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 15/2013 SN 15/13  [374K]

 Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Mandatno - verifikacione komisije

Rješenje o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Motovun

Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Komisije za izbor i imenovanja

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Motovun - Elvis Linardon

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Motovun - Marčelo Kaligari

Rješenje o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Motovun - Ivona Vascotto

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 14/2013 SN 14/13  [250K]

 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odluka o prestanku mandata Općinskog načelnika Općine Motovun

Odluka o utvrđivanju početka profesionalnog obnašanja dužnosti Općinkog načelnika Općine Motovun

Odluka o utvrđivanju početka obnašanja dužnosti zamjenice Općinkog načelnika Općine Motovun

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 13/2013 SN 13/13  [294K]

 OPĆINSKI NAČELNIK

Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 02/2013 SN 02/213  [344K] 

 OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o donošenju Plana civilne zaštite za Općinu Motovun

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za Općinu Motovun

Rješenje o imenovanju Komisije za uređenje prometa na području Općine Motovun

Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Motovun za 2012. godinu

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 06/2013 SN 06/2013  [603K] 

Statut Općine Motovun na talijanskom jeziku Statuto del Comune di Montona  [607K]

Poslovnik Općine Motovun na talijanskom jeziku Delibera su modifiche integrazioni del regolamento di procedura  [500K]

Statut Općine Motovun - Comune di Montona SN 10/13  [367K]

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinkog vijeća Općine Motovun - SN 10/13  [367K]


2012. godina - objavljeni akti

 OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete na području Općine Motovun za 2012. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Motovun za 2012. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje čistoće javnih površina i poslovnih prostora na području Općine Motovun za 2012. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za vršenje strojne košnje na području Općine Motovun za 2012. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova veterinarsko - higijeničarskih poslova na području Općine Motovun za 2012. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Motovun za 2012. godinu

Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Motovun za 2011. godinu

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 04/12. - 29.03.2012. SN 04/12.  [273K]

OPĆINSKO VIJEĆE

Prve (I.) izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2012. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2012. godinu

Izmjene i dopune Sažetka rada i organizacijske strukture

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2012. godinu

Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2012. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2012. godini

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2012. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju i porezima na korištenje javnih površina

Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2012. godinu

OPĆINSKI NAČELNIK

Plan nabave za 2012. godinu

 Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 07/12 - 26.04.2012. SN 07/12.  [399K]

 OPĆINSKO VIJEĆE

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2011. godinu

Izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2011. godinu

Odluka o osnivanju udruge Modelne šume "Sliv rijeke Mirne"

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, financije i proračun

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za predstavke i pritužbe

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 12/12 - 31.05.2012. SN 12/2012.  [394K]

 OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta na području Općine Motovun

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju udruge Modelne šume "Sliv rijeke Mirne"

Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Motovun

 OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2012./2013.

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokumemt u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 19/12. - 19.09.2012. SN 19/2012.  [632K]

OPĆINSKO VIJEĆE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2012. godinu

Za preuzimanje gore navedenog akta, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 21/12. - 04.10.2012. SN 21/2012.  [413K]

 OPĆINSKO VIJEĆE

Rješenje o razrješenju mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun

Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana mandatno-verifikacijske komisije

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za predstavke i pritužbe

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 24/12. -  26. 11. 2012. SN 24/2012  [373K]

 OPĆINSKO VIJEĆE

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2012. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2012. godinu

Izmjene i dopune Sažetka rada i organizacijske strukture

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2012. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2012. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2012. godinu

Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun za 2012. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2012. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2012. godini

Izmjene i dopune programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2012. godinu

Izmjene i dopune programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2012. godini

Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2012. godinu

Izmjene i dopune prijedloga Plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u Proračunu za razdoblje 2012.-2014. 

Za preuzimanje gore navednih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 26/12. - 14. 12. 2012. SN 26/2012  [574K]

OPĆINSKO VIJEĆE 

Proračun Općine Motovun za 2013. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2013. godinu

Sažetak rada i organizacijske strukture

Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2013. godinu

Program javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2013. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2013. godinu

Socijalni program Općine Motovun za 2013. godinu

Program javnih potreba u sportu i rekraciji Općine Motovun za 2013. godinu

Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2013. godini

Program komunalnih potreba Općine Motovun za 2013. godinu

Program javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2013. godini

Plan nabave dugotrajne imovine za 2013. godinu

Prijedlog plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u Proračunu za razdoblje 2013.-2015.

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 28/12. - 18. 12. 2012. SN 28/2012  [499K]


2011 godina - objavljeni akti Općinskog vijeća i Načelnika

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju visine i načina plaćanja
komunalnog doprinosa 
Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Motovun za 2010. godinu
Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Motovun za 2011. – 2013. godinu

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 02/11. - 31.03.2011. SN 02/11.  [337K]

OPĆINSKO VIJEĆE
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2010. godinu 
Izvršenje programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2010. godinu 
Odluka o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Motovun
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Motovun
OPĆINSKI NAČELNIK
Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija za
prijevoz putnika, za obavljanje pogrebnih poslova i za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Općine Motovun 

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 09/11. - 10.06.2011. SN 09/11.  [245K]

OPĆINSKO VIJEĆE
Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2011. godinu 
Izmjene i dopune projekcije Proračuna Općine Motovun za razdoblje 2011. – 2013. godine 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2011. godinu 
Izmjene i dopune Sažetka rada i organizacijske strukture.
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2011
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2011
Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2011. 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2011. godini 
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2011. – 2013. godine
Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2011. godinu 
Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i većih nesreća za Općinu Motovun 
Rješenje o razrješenju mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun
Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun

OPĆINSKI NAČELNIK
Plan nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 11/11. - 04.07.2011. SN 11/11.  [551K]

OPĆINSKO VIJEĆE

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine

Odluka o izradi 2. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun (usklađenje sa zakonom)

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Divjaki

Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2011. godinu

Za pruzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 22/11. - 19.09.2011.  SN 22/11.  [414K]

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o dopuni Odluke o izradi 2. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun (usklađenje sa zakonom)

Za preuzimanje gore navedenog akta, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 23/11. - 10.10.2011.  SN 23/11.  [452K]

 OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi 

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 24/11. - 14.10.2011. SN 24/11.  [451K]

OPĆINSKI NAČELNIK

Izmjene i dopune Plana nabave robe, radova i usluga za 2011. godinu  [185K]

Akt možete pronaći i u Službenim novinama Grada Pazina br. 40/11 - 28.12.2011.

 OPĆINSKO VIJEĆE

Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2011. godinu

Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Motovun za razdoblje 2011. - 2013. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2011. godinu

Izmjene i dopune Sažetka rada i organizacijske strukture

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2011. godinu

Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun za 2011. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2011. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun za 2011. godinu

Izmjene i dopune Programa  komunalnih potreba Općine Motovun za 2011. godinu

Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2011. godini

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2011. - 2013. godine

Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2011. godinu

Izmjene i dopune prijedloga Plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u Proračunu za razdoblje 2011. - 2013. godine

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom

 Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINEGRADA PAZINA 41/11 - 29.12.2011. SN 41/11  [369K]

OPĆINSKO VIJEĆE

Proračun Općine Motovun za 2012. godinu

Projekcija Proračuna Općine Motovun za razdoblje 2012. - 2014. godine

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2012. godinu

Sažetak rada i organizacijske strukture

Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2012. godini

Program javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2012. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2012. godinu

Socijalni program Općine Motovun za 2012. godinu

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2012. godinu

Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2012. godini

Program komunalnih potreba Općine Motovun za 2012. godinu

Program javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2012. godini

Plan razvojnih programa za razdoblje od 2012. - 2014. godine

Plan nabave dugotrajne imovine za 2012. godinu

Prijedlog plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u Proračunu za razdoblje 2012. - 2014.

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Motovun

OPĆINSKI NAČELNIK

Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 43/11 - 30.12.2011. SN 43/11.  [1.032K]

2009. i 2010. godina - objavljeni akti Općinskog vijeća i Načelnika

AKTI NAČELNIKA

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju troškova za kupnju udžbenika  [24K]

Odluka o sufinanciranju troškova za kupnju udžbenika  [23K]

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2010/2011.  [50K]

Odluka o imenovanju Radne skupine, Partnerskog odbora i Glavnog tima za izradu Strategije razvoja Općine Motovun  [36K]

Pravilnik o davanju u zakup neizgrađenoga građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Motovun  [55K] 

Odluka o imenovanju povjerenstva z provedbu Natječaja za imenovanje pročelnika JUO  [32K]

Izmjena Pravilnika o plaćama dužnosnika, službenika i namještenika JUO  [32K]

___________________ . ____________________

Odluka o davanju stanova u najam
Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona
Pravilnik o korištenju službenih vozila

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 38/09 - 31.12.2009.SN 38/09.  [318K]

___________________ . ____________________

Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 1/10 - 28.1.2010. SN 01/10.  [296K]

___________________ . ____________________

Plan nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu 
Izmjena Pravilnika o plaćama dužnosnika, službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 3/10 - 24.02.2010. SN 03/10.  [286K]

___________________ . ____________________

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2010./2011

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 23/10 - 06.10.2010. SN 23/10.  [313K]

___________________ . ____________________

Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun 
Pravilnik o ocjenjivanju, kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata i načinu isplate dodataka za uspješnost na radu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 24/10 - 22.10.2010. SN 24/10.  [757K]

___________________ . ____________________

Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun 
Pravilnik o ocjenjivanju, kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata i načinu isplate dodataka za uspješnost na radu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 25/10 - 28.1.2010. SN 25/10.  [395K]

___________________ . ____________________

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2010/2011.

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 27/10 - 24.02.2010. SN 27/10.  [359K]

____________________________________________________________________________

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Rješenje o imenovanju stalnog sastava Povjerenstva za izbor članova
vijeća mjesnih odbora 
OBVEZATNE UPUTE BROJ MSOM – I o obrascima za provođenje izbora za
članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Motovun / Comune di Montona 
OBVEZATNE UPUTE BROJ MSOM – II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova 
OBVEZATNE UPUTE BROJ MSOM – III o odustajanju od kandidature za izbor članova vijeća mjesnih odbora 
OBVEZATNE UPUTE BROJ MSOM – IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Motovun / Comune di Montona
OBVEZATNE UPUTE BROJ MSOM – V o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu 
OBVEZATNE UPUTE BROJ MSOM – VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili teže bolesti

___________________________________________________________________________

TURISTIČKA ZAJEDNICA
Statut Turističke zajednice Općine Motovun

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 5/10. - 19.03.2010. SN 05/10.  [282K]

___________________________________________________________________________

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Proračun Općine Motovun za 2009. godinu  [1.370K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Statut Općine Motovun – Comune di Montona 
Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun 
Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2009. godinu                                            
Odluka o smanjenju naknade troškova članovima Općinskog vijeća Općine Motovun 
Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun 
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun                                               
Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
Odluka o izmjenama Odluke o davanju i porezima na korištenje javnih površina
Odluka o izmjenama Odluke o davanju na korištenje javnih površina za vrijeme održavanja Motovun film festivala
Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom
Odluka o izmjenama Odluke o prijevozu cestovnim vlakom, autobusom ili drugim vozilom za prijevoz putnika 
Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Motovun 
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju ulica, trgova i drugih lokacija za održavanje MFF-a

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 13/09.  [343K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2009. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2009. godinu 
Izmjene i dopune sažetka rada i organizacijske strukture
Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Motovun za 2009. godinu 
Izmjene o dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2009. godini 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2009.godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2009. godinu 
Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2009. godinu 
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2009.-2011. godinu za Općinu Motovun
Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2009. godinu 
Izmjene i dopune prijedloga Plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u Proračunu za razdoblje 2009.- 2011
Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Motovun za razdoblje 2009.-2011

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 19/09.  [497K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Motovun 
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Motovun i osiguravanju uvjeta za pristup informacijama kojima raspolaže Općina Motovun
Odluka o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području Općine Motovun
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općina Motovun 
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 20/09.  [435K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Divjaki 
Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i tri člana Odbora za gospodarstvo, financije i proračun
Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i tri člana Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo 
Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i tri člana Odbora za društvene djelatnosti 
Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za predstavke i pritužbe 
Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i tri člana Odbora za međuopćinsku suradnju
Rješenje o imenovanju potpredsjednika Odbora za javna priznanja

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

Akti objavljeni u SLUŽBENIM NOVINAMA GRADA PAZINA 27/09.  [89K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Proračun Općine Motovun za 2010. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2010. godinu
Sažetak rada i organizacijske strukture 
Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2010. godini
Program javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2010. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2010. godinu
Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2010. godinu 
Socijalni program Općine Motovun za 2010. godinu
Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba
Program komunalnih potreba Općine Motovun za 2010. godinu
Program javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2010. godini
Plan razvojnih programa za Općinu Motovun od 2010. do 2012. godine
Plan nabave dugotrajne imovine za 2010. godinu
Prijedlog plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u Proračunu za razdoblje 2010.-2012. godine
Projekcija Proračuna Općine Motovun za razdoblje 2010.-2012. godine

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

Akti objavljeni u SLUŽBENIM NOVINAMA GRADA PAZINA 33/09.  [348K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2009. godinu 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2009. godinu 
Izmjene i dopune sažetka rada i organizacijske strukture 
Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Motovun za 2009. godinu 
Izmjene o dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2009. godini 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2009. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2009. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2009. godini
Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2009. godinu 
Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba 
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2009.-2011. godinu za Općinu Motovun
Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2009. godinu 
Izmjene i dopune prijedloga plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u Proračunu za razdoblje 2009.- 2011
Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Motovun za razdoblje 2009.- 2011.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Motovun
Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 37/09.  [520K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2009. godinu 
Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Motovun
Odluka o dopuni Odluke o davanju i porezima na korištenje javnih površina
Odluka o visini naknade za članove Izbornih povjerenstava i članove biračkih odbora za pripremu i provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Brkač, Mjesnog odbora Kaldir, Mjesnog odbora Motovun i Mjesnog odbora Sv. Bartol
Rješenje o imenovanju članova stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku  

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 4/10 - 17.03.2010. SN 04/10.  [340K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Motovun za 2009. godinu
- Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Motovun za 2009. godinu
Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Motovun za 2010. godinu
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Motovun za 2010. godinu

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 6/10. - 22.03.2010. SN 06/10.  [550K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Autentično tumačenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Motovun 
Odluka o plaći Općinskog načelnika, zamjenika Općinskog načelnika i drugim pravima iz radnog odnosa
Odluka o naknadi za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Motovun
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca 
Rješenje o razrješenju mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 17/10. - 05.07.2010. SN 17/10.  [314K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2010. godinu
Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Motovun
Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 19/10. - 30.07.2010. SN 19/10.  [280K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2010. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2010. godinu
Izmjene i dopune Sažetka rada i organizacijske strukture 
Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun za 2010. godinu 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2010. godini
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2010. godinu 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2010. godinu
Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2010. godini
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2010. godini
Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2010. godinu 
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2010. - 2012. godine
Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2010. godinu
Izmjene i dopune prijedloga Plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u Proračunu za razdoblje 2010. - 2012. godine
Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Motovun za razdoblje 2010. - 2012. godine

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 24/10. - 22.10.2010. SN 24/10.  [757K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za razdoblje siječanj - lipanj 2010. godine
Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i Zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 25/10. - 22.10.2010. SN 25/10.  [395K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2010. godinu 
Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Motovun za razdoblje 2010. – 2012. godine 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2010. godinu
Izmjene i dopune sažetka rada i organizacijske strukture 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2010. godini 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2010. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2010. godinu
Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun za 2010. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2010. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2010. godini
Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2010. godinu 
Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2010. godini
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2010. – 2012. godine
Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2010. godinu 
Izmjene i dopune prijedloga Plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u Proračunu za razdoblje 2010. – 2012.

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 34/10. - 28.12.2010. SN 34/10.  [638K]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Proračun Općine Motovun za 2011. godinu
Projekcija Proračuna Općine Motovun za razdoblje 2011. – 2013. godina
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2011. godinu
Sažetak rada i organizacijske strukture
Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2011. godini 
Program javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2011. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2011. godinu
Socijalni program Općine Motovun za 2011. godinu
Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2011. godinu 
Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2011. godini
Program komunalnih potreba Općine Motovun za 2011. godinu 
Program javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2011. godini
Plan razvojnih programa za razdoblje od 2011. – 2013. godine 
Plan nabave dugotrajne imovine za 2011. godinu
Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa ruralnog područja Središnje Istre 
Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i Zamjenika općinskog načelnika iz radnog mjesta

Za preuzimanje gore navedenih akata, kliknite na dokument u nastavku

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA 34/10. - 29.12.2010. SN 36/10.  [482K]

banner vertikalni