Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Stalna radna tijela Vijeća

Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine Motovun osnovana su stalna radna tijela Vijeća za:

- proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, te pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga,

- praćenje provođenja utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i općih akata,

- koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja,

- proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća,

- izvršavanje određenih zadaća (poslova) od interesa za Vijeće.

Općinsko vijeće Općine Motovun ima slijedeća stalna radna tijela:

 

1. Mandatno-verifikacijska komisija:

 1. Senad Pergar, za predsjednika,
 2. Igor Kotiga, za člana,
 3. Ivan Vukadinović, za člana

 

2. Komisija za izbor i imenovanja:

 1. Josip Štefanić, za predsjednika,
 2. Marijana Bernat, za člana,
 3. Maja Drndić,  za člana.

 

4. Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost,

5. Odbor za gospodarstvo, financije i proračun,

6. Odbor za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo,

7. Odbor za društvene djelatnosti,

8. Odbor za predstavke i pritužbe,

9. Odbor za međuopćinsku suradnju,

 

10. Odbor za priznanja:

 1. Dina Kotiga, za predsjednika,
 2. Ivan Vukadinović, za potpredsjednika,
 3. Senad Pergar, za člana,
 4. Elvis Linardon, za člana,
 5. Igor Kotiga,  za člana.

 

U radnim tijelima razmatraju se i usuglašavaju stajališta izražena ili upućena vijećnicima o pojedinih pitanjima o kojima se odlučuje u Vijeću. Radna tijela, nakon provedene rasprave, zauzimaju stajališta i o tome obavještavaju Vijeće.
Radna tijela razmatraju izvješća tijela i organizacija koji na temelju zakona podnose svoja izvješća Vijeću, zauzimaju o tome svoja stajališta, a na njihov prijedlog o izvješćima se može provesti rasprava i na sjednici Vijeću. 
Predsjednik radnog tijela organizira rad tijela, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim sjednicama.    
Predsjednik radnog tijela potiče razmatranje pojedinih tema i brine se o obavješćivanju članova o pitanjima iz djelokruga radnih tijela. 
Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela na vlastiti poticaj, a dužan je sazvati na osnovi zaključka Vijeća ili ako to zatraži predsjednik Vijeća uz navođenje pitanja koje treba razmotriti na sjednici. 
Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu kad je to obvezan učiniti, sjednicu radnog tijela sazvat će predsjednik Vijeća. 
Radna tijela  mogu zauzimati stajališta o pitanjima iz svog djelokruga ako sjednici prisustvuje većina članova radnog tijela, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova. 
O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.
Prijedlozi, preporuke, mišljenja, zaključci i druge odluke radnih tijela nemaju obvezujući karakter za Vijeće.
Radno tijelo obavezno je o svojim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima obavijestiti Vijeće.
Radno tijelo može izvijestiti o stajalištu manjine svojih članova, kad mišljenja ostanu podijeljena u pogledu prijedloga za rješenje pojedinog pitanja.
Radno tijelo određuje izvjestitelja koji će, prema zaključku radnog tijela, na vlastiti poticaj ili na zahtjev Vijeća, na sjednici obrazložiti izvješće, stajalište ili prijedlog radnog tijela. 
Sjednici radnog tijela prisustvuju i sudjeluju u raspravi Načelnik ili osoba koju Načelnik odredi kad se na sjednici razmatra prijedlog Načelnika,  a predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela kad se na sjednici razmatra pitanje iz njihova djelokruga. 
Radna tijela imaju pravo tražiti od Načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela odgovarajuće obavijesti i druge podatke koji su im potrebni za rad. 
Radno tijelo  može na sjednice pozivati znanstvene, stručne i javne djelatnike i druge osobe radi iznošenja mišljenja o pitanjima koja se raspravljaju na sjednici.

banner vertikalni