Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i Statutom Općine Motovun.

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 • odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost  prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje  o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
 • odluku o promjeni granice Općine,
 • odluku o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela,
 • raspisuje referendum,
 • osniva ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, kulturnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće obavlja izbor, imenovanja i razrješenja:

 •  predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 •  predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća,
 •  drugih nositelja i predstavnika Općine u tijelima i institucijama određenim ovim Satutom i drugim propisima.

Predsjednik Općinskog vijeća:

 • Elvis Linardon 

Potpredsjednici Općinskog vijeća:

 • Danijel Bon 
 • Ivan Vukadinović

Ostali vijećnici:

 • Maja Drndić 
 • Igor Kotiga 
 • Senad Pergar
 • Marijana Bernat
 • Josip Štefanić
 • Barbara Marinac Komazec
 • Karmen Grubor

Članovi Općinskog vijeća imaju slijedeća prava i dužnosti:

sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća, raspravljati i glasovati, 

predlagati donošenje akata, podnositi prijedloge akata i amandmana na prijedloge akta,  

postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

postavljati pitanja načelniku,

prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu Općinskog vijeća i sudjelovati u radu radnih tijela,

tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, te u svezi s tim koristiti stručne i tehničke usluge Jedinstvenog upravnog odjela

druga prava i dužnosti sukladno zakonu i Statutu Općine Motovun.

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Motovun (“Službene novine Grada Pazina” broj 20/09. i 10/13)

O radu Općine Motovun i Općinskog vijeća Općine Motovun informiramo Vas neposredno putem Zapisnika sa sjednica koje možete preuzeti u nastavku.

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

ZAPISNICI

1. Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća dana 20. lipnja 2017.

2. Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća dana 15. rujna 2017.

3. Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća dana 13. prosinca 2017.

4. Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća dana 15. veljače 2018.

5. Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća dana 14. svibnja 2018.

6. Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća dana 7. lipnja 2018.

7. Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća dana 6. rujna 2018.

8. Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća dana 3. prosinca 2018.

9. Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća dana 1. ožujka 2019.

10. Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća dana 8. svibnja 2019.

11. Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća dana 1. kolovoza 2019.

12. Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća dana 21. listopada 2019.

13. Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća dana 27. prosinca 2019.

14. Zapisnik sa14. sjednice Općinskog vijeća 3. ožujka 2020.

15. Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća 20. travnja 2020.

DNEVNI RED

Dnevni red 2. sjednice Općinskog vijeća 15. rujna 2017.

Dnevni red 3. sjednice Općinskog vijeća 13. prosinca 2017.

Dnevni red 4. sjednice Općinskog vijeća dana 15. veljače 2018.

Dnevni red 5. sjednice Općinskog vijeća dana 14. svibnja 2018.

Dnevni red 6. sjednice Općinskog vijeća dana 7. lipnja 2018.

Dnevni red 7. sjednice Općinskog vijeća dana 6. rujna 2018.

Dnevni red 8. sjednice Općinskog vijeća dana 3. prosinca 2018.

Dnevni red 9. sjednice Općinskog vijeća dana 1. ožujka 2019.

Dnevni red 10. sjednice Općinskog vijeća dana 8. svibnja 2019.

Dnevni red 11. sjednice Općinskog vijeća dana 1. kolovoza 2019.

Dnevni red 12. sjednice Općinskog vijeća dana 21. listopada 2019.

Dnevni red 13. sjednice Općinskog vijeća dana 27. prosinca 2019.

Dnevni red 14. sjednice Općinskog vijeća dana 3. ožujka 2020.

Dnevni red 15. sjednice Općinskog vijeća dana 20. travnja 2020.

Dnevni red 16. sjednice Općinskog vijeća dana 11. svibnja 2020.

ARHIVA 2013.-2017. godina

Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [53K]

Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [24K]

Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [15K]

Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog Vijeća Općine Motovun  [25K]

 Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [6.985K]

 Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [4.268K]

 Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [463K]

 Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [232K]

 Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [304K]

 Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [333K]

 Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [261K]

 Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [244K]

 Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun  [283K]

 Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun [28K]

 Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun [421K]

Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun [67K]

 Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun

 Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun

Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun

 Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun

 Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun

Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun

Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun 

Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun

 Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun

 

 

 

banner vertikalni