Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

      

 

 
 
  Gospodarstvo
 
  Financijska
  izvješća

  Političke 
 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito, stručno, efikasno i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Načelniku. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik koga na temelju javnog natječaja imenuje Načelnik.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito: - poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana, - poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina, pripreme zemljišta za izgradnju, obavljanje komunalne djelatnosti uređenja i održavanja groblja i javnih površina, - poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada Izvješća o stanju u prostoru, izrada Programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera, - poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine: prodaja i zakup nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora, - poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine: izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za općinu, - poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (čuvarska služba, održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme i investicijsko održavanje, poslovi ekonomata), poslovi prijemne kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte, poslovi nabave roba i usluga, - poslove vezane uz zaštitu potrošača, - poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu, - poslovi unapređenja mjesne i manjinske samouprave i rada mjesnih odbora.

Adresa: Općina Motovun Trg Andrea Antico 1 52424 Motovun

Tel/fax: (+385 52) 681-642

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Internet adresa: http://www.motovun.hr/

Radno vrijeme: Ponedjeljak - petak od 07:00h do 15:00h

Rad sa strankama: Ponedjeljak - petak 07:00h do 15:00h

Dnevni odmor: 10,00h do 10,30h

Ustrojstvo:

Pročelnik: NENAD ŠĆULAC, dipl.iur.

tel./fax. 681-772, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Referentica za financije i proračun: SANDRA POROPAT, oec.

tel./fax. 681-609, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša referentica za opće i financijske poslove: TEA HRVATIN, bacc.oec.

tel./fax. 681-609, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručna suradnica za koordinaciju poslova JUO, općinskog načelnika i općinskog vijeća: IVANA PAVLETIĆ, bacc.admin.public

tel./fax. 681-642, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Referentica za računovodstvene poslove i obračun plaća: MIKELA BOŽIĆ, bacc.oec.

Viša stručna suradnica za opće, društvene i komunalne poslove: SILVIA DAMIJANIĆ, mag. psych.

 

 

PLANOVI I IZVJEŠĆA